بررسی تاثیر اسید آمینه ی اورنیتین در القای مقاومت به شوری در سلول های جداکشت توتون (Nicotianatabacum L.cv.Burley 21)


بررسی تاثیر اسید آمینه ی اورنیتین در القای مقاومت به شوری در سلول های جداکشت توتون (Nicotianatabacum L.cv.Burley 21)
شوری یکی از فاکتورهای اصلی محدود نماينده رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی می‌باشد.


قضایای نقطه ثابت در فضاهای متری مخروطی
یکی از مهم-ترین آسیب‌هایی که در شرایط شوری به گیاه وارد می‌شود در اثر القای تنش اکسیداتیو می‌باشد.


پیرامون دوپوشش دوری گراف‌ها
مقدار گونه-های فعال اکسیژن (ROS) توسط فعالیت اونزیم‌های جاروب نماينده و شرایط غیر اونزیمی نظیر پرولین و پلی آمین ها کنترل می‌شود.


بررسی یکسوسازی گرمایی در نانولوله های کربنی تک دیواره با توزیع جرم نایکنواخت به روش دینامیک مولکولی
هم پرولین و هم پلی‌آمین ها از پیشساز مشترک اورنیتین تولید می‌شوند.


رسانندگی و مغناطومقاومت در پیوندابررسانای فرومغناطیس / عایق / فرومغناطیس بر پایه گرافن
در تحقیق حاضر، تاثیر دو انانتیومر مختلف L و D اورنیتین بر روی مقاومت سلول های جداکشت توتون نسبت به تنش شوری مورد بررسی برنامه گرفت.


حل معادلات تفاضلی با استفاده از روش آشفتگی Multiple scales و نرم افزار Mathematica
سلول های 6 روزه توتون با 50 میلی‌مولار NaCl در حضور یا عدم حضور 5/0 میلی مولار L و D اورنیتین تیمار داده شدند.


نتایجی در MV-مدولها
هرچند شوری توانست فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان نظیر کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسیددسموتاز را افزایش دهد ولی این مقدار افزایش برای کاهش سطح H2O2 کافی نبود.


احاطه سازی رویl^? ونگهدارنده های خطی آن
L اورنیتین همراه یا بدون شوری موجب افزایش فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان و در نتیجه کاهش سطح H2O2 گردید.


پترولوژی و ریزتکتونیک مجموعه های دگرگونی شمال و شرق بلورد، منطقه سیرجان
اما مقدار MDA همچنان به طور معنی داری بیشتر از سطح گروه شاهد در سلول های توتون باقی ماند.

نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تیمار 5/0 میلی مولار L اورنیتین نمی‌تواند موجب افزایش مقاومت سلول های توتون نسبت به شوری شود.

اما D اورنیتین 5/0 میلی مولار به تنهایی نه تنها اثر بدی بر روی رشد ، زنده مانایی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نداشت بلکه موجب افزایش فعالیت اونزیم های اونتی اکسیدان، بیوسنتز پرولین و پوترسین و توانایی رشد سلول های توتون تحت تنش شوری گردید.

نتایج تحقیق حاضر در هستفاده از دو انانتیومر اورنیتین پیشنهاد می‌کند که انانتیومر D به عنوان انانتیومر غیر طبیعی در مقاومت سلول های توتون نسبت به تنش شوری نقش دارد.


نمایه ها:


53 out of 100 based on 38 user ratings 463 reviews

@