تاثیر جوانان در توسعه فرهنگی /

بررسی و مقایسه عملکرد بیست رقم جو امیدبخش در منطقه سرد کشور /
بررسی میزان تحمل منابع ژنتکیی کنجد نسبت به پروانه بذرخوار کنجد (Antigastra catalounalis) /
بررسی میزان تحمل توده‌های بومی کنجد نسبت به بیماری فوزاریومی Fusarium okyspoqum F.SP. sesami /
ارزیابی و مقایسه خواص کمی و کیفی ارقام پیاز /
ارزیابی مقاومت تعدادی از ارقام و لاینهای پیشرفته گندم نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی خوشه /
فاکتورهای موثر در تولید بذر انتخابی (Seed select) چاودار چند ساله /
نتایح بررسی سازگاری و عملکرد ارقام کلزا بعنوان کشت دوم در اراضی شالیزار /
بررسی خواص کمی و کیفی ارقام یونجه مناطق گرمسیری در استان یزد /
بررسی روابط فیمابین اجزای عملکرد و عملکرد در برنج و تعیین وراثت‌پذیری این صفات /
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای عدس /
ارزیابی و مطالعه نحوه توارث مقاومت به زنگ قهوه‌ای در تعدادی از ارقام گندم /
بررسی و تعیین نیپ‌های مقاوم به زنگ زرد در برنامه اصلاحی ارقام پیشرفته گندم نسبت به نژاد کرج /
تجزیه عاملها بر روی ژنوتیپهای عدس در دو سطح رطوبتی به کمک تجزیه به مولفه‌های اصلی /
*
@