بررسی روش‌های تثبیت خاک در اراضی بدخیم حوزه آبخیز سد سفیدرود


بررسی روش‌های تثبیت خاک در اراضی بدخیم حوزه آبخیز سد سفیدرود
بیش‌از 57 % گل رسوبات آبگیر سدسفیدروداز اراضی وتپه های مارنی بدخیم که تنها 5 % سطح حوزه آبخیز رودخانه سفیدرود راتشکیل میدهند،ناشی میشود.ازاین روبمنظور تعیین روشهای مناسب تثبیت نسبی خاک دراین اراضی ،میزان فرسایش خاک و هرزآب اونها پس‌ازکاربردچهارتیمار)1:مخلوط کردن خاک سطحی باکاه )2 چپربندی بااستفاده ازتوریسمی و کلش برنج )3 پوشاندن سطح خاک باامولسیون کانیونیک قیر )4پوشاندن سطح خاک با امولسیون اونیونیک قیر،درمقایسه باشاهد(تیمار پنجم )،دردوجبهه شمالی وجنوبی یکی از تپه های مارنی ،درچهارتکرار (طرح بلوکهای خردشده ) موردبررسی قرارمیگیرد.


بررسی اثر میزانهای ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )


بررسی اثرات تاریخهای کاشت و میزانهای مختلف بذر روی گندم آزادی


58 out of 100 based on 63 user ratings 1038 reviews

بررسی اثرات تاریخهای کاشت با میزانهای مختلف بذر روی عملکرد ارقام گندم روشن و بولانی
بررسی و تعیین اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر روی عملکرد ارقام گندم
بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفر مورد نیاز گندم کاوه در شرایط آبی
بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفر مورد نیاز گندم کاوه و در شرایط دیم
بررسی اثرات میزانهای مختلف آب و زمان مصرف کود ازته و تراکم بذر روی عملکرد ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی ، مرکز تحقیقات صفی‌آباد و دانشکده کش
بررسی اثرات میزانهای ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )
بررسی حساسیت گندم نسبت به مرحله پی آب
بررسی و تعیین نیاز مواد غذائی اصلی ارقام گندم در شیراز ( مشترک با خاکشناسی )
بررسی اثرات میزانها ازت و حساسیت به مراحل آبیاری در ارقام گندم ( مشترک با خاکشناسی )
بررسی تاثیر میزانهای مختلف ازت و فسفره و نحوه مصرف ازت روی عملکرد گندم امید
بررسی تاثیر میزانهای ازت و فسفر برای ارقام گندم دیم
تعیین نیاز کودی کنف بذری و لیفی
echo not displaying value on page
PCI Compliance + Magento + PHP version
Getting ID after inserting a record that has relation in Doctrine
create file with name based on what already exist in folder
Is it safe to use proxies?
Fatal error: Unsupported operand types
PHP - Shorter Magic Quotes Solution
Headache with this programming problem. (PHP, Tiff images and Duplex printers)
PHP date function showing wrong week
$_REQUEST not created when using variable variables?
*
@