تحول همدوسی کوانتومی در زیرفضاهای بدون واهمدوسی


تحول همدوسی کوانتومی در زیرفضاهای بدون واهمدوسی
واهمدوسی که نتیجه‌ی برهم‌کنش سامانه‌های کوانتومی با محیط اطراف اون‌هاست، باعث فروافت همدوسی و از بین رفتن درهم‌تنیدگی در سامانه‌های کوانتومی می‌شود.


شبیه سازی دینامیک مولکولی پلی اتیلن ترفتالات
رهیافت زیرفضاها و زیرسامانه‌های بدون واهمدوسی روشی مناسب و قدرتمند برای دوری جستن از اثرات نامطلوب واهمدوسی در سامانه‌های کوانتومی هست.


بررسی اثرات زیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس بر روی کیفیت آب زیرزمینی
در این پایان‌نامه مفاهیم پايه ی واهمدوسی را بررسی کرده‌ایم و نیم‌گروه تحولیِ اثر نماينده روی ماتریس‌های چگالی را هستخراج نموده‌ایم.


سنتز، شناسایی، تعیین ساختار و مطالعه‌ی الکتروشیمیایی برخی از کمپلکس‌های فلزات واسطه ردیف اول دارای لیگاندهای دی‌کربوکسیلیک اسید و آمین‌
شرایط وجود داشتن زیرفضاها و زیرسامانه‌های بدون واهمدوسی را در چارچوب نیم‌گروه تحولی به دست آورده‌ایم و همچنین نشان داده‌ایم که چگونه وجودِ نوعی تقارن در برهم‌کنش سامانه و محیط برای برقراری این شرایط کافی هست.


بررسی تأثیر نیتروژن بر روی ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تنش شوری
علاوه بر این کارایی این شرایط را در مثال‌های فیزیکی بررسی کرده‌ایم.


بررسی ترمودینامیکی محلول آبی سدیم کلراید و سدیم پلی‌اکریلات براساس اندازه‌گیری‌های پتانسیومتری
همچنین در ارتباط با نظریه‌ی کنترل کوانتومی، نشان داده‌ایم که زیرفضاهای بدون واهمدوسی در حقیقت کدهای اصلاح خطای کوانتومی کاملا تبهگن هستند و همچنین مجموعه‌ای از هامیلتونی‌های سازگار با زیرفضاهای بدون واهمدوسی را ارائه نموده‌ایم که امکان محاسبات جهانی کوانتومی درون زیرفضاهای بدون واهمدوسی را ایجاد می‌نمايند.


شناسایی همزمان پارامتر های هدایت هیدرولیکی وضریب ذخیره آبخوان ناهمگن با استفاده از مدل تفاضلات محدود و شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت او
رهیافت واجفتیدگی پویا نیز به عنوان روشی عملیاتی برای متقارن سازی برهم‌کنش سامانه و محیط و ایجاد زیرفضاهای بدون واهمدوسی بررسی شده هست.


مطالعات منابع آب وشبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ابهر با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود
واژه‌های کلیدی: سامانه‌های باز کوانتومی، واهمدوسی کوانتومی، همدوسی کوانتومی، دینامیک مارکوفی، زیرسامانه‌های بدون واهمدوسی، محاسبات کوانتومی جهانی، واجفتیدگی پویا

حل مسائل کنترل بهینه غیر‌خطی تاخیری با استفاده از یک روش شبه‌طیفی ترکیبی


74 out of 100 based on 19 user ratings 694 reviews

@