شناسایی و فروانی نسبی ویروس‌های مولد موزائیک لوبیا در استان فارس


شناسایی و فروانی نسبی ویروس‌های مولد موزائیک لوبیا در استان فارس
بر پايه گزارش‌های موجود ویروس‌های موزائیک معمولی لوبیا (BCMV)، موزائیک زرد لوبیا (BYMV) و موزائیک خیار (CMV) شرایط عمده موزائیک در لوبیا کاری‌های هستان فارس و برخی نقاط دیگر ایران هستند.


بررسی پلن‌خوار مرکبات
فراوانی علائم موزائیک ویروسی در لوبیاهای هستان و عدم آگاهی کافی از نقش هر یک از این شرایط در ایجاد علائم مزبور، تعیین اهمیت ، پراکندگی و نقش هر یک از این ویروس‌ها را جهت اجرای روش‌های مناسب کنترل ایجاب می‌کند.


دیاپوز و افزایش میزان تخم سن برای مبارزه بیولوژی
به منظور مطالعه در این زمینه، ابتدا برای ویروس‌های نامبرده، اونتی سرم و سیستم تشخیص سریع الیزا تهیه گردید.


علل مرگ بوته‌های نخود
BYMV از باقلاهای داری موزائیک ، CMV از باقالاهای دارای علائم لکه قهوه‌ای و BCMV از لوبیاهای دارای موزائیک ، رگبرگ نواری و برگ قاشقی از اطراف شیراز جدا شدند و پس از خلوص بیولوژیکی با هستفاده از دامنه میزبانی، سرولوژی، وزن مولکولی ژنوم و پروتئین پوششی و اندازه پیکره‌ها، از لحاظ ماهیت مورد تائید برنامه گرفتند.


مطالعه ویروس موزائیک معمولی لوبیا و بررسی خواص ایزوله‌های مختلف این ویروس در ایران
این مطالعات ثابت کردن که عامل لکهخ قهوه‌ای و موزائیک باقلا در فارس بترتیب سویه‌هائی از ویروس موزائیک خیار (CMV-B) و ویروس موزائیک زرد لوبیا (BYMV) می‌باشند.


تحقیق درباره بیماری پوسیدگی ریشه نخود
عامل رگبرگ نواری و برگ قاشقی لوبیا بر پايه دامنه میزبانی، طول پیکره و خصوصیات فیزیکوشیمیائی سویه‌های از (BCMNV) bean common mosaic necrosis virus تشخیص داده شد که رابطه سرولوژیکی و حیاتی نزدیکی با BCMV دارد.


جوندگان مضر درختان و طرق مبارزه با آنها
آزمایش‌های الیزا نشان دادند که BCMNV یا BCMV و یا هر دو، که در آزمون الیزا با اونتی‌بادی پلی‌کلونال از هم غیر قابل تشخیص‌اند، ویروس غالب در تمام مناطق هستان می‌باشد، در حالیکه BYMV و CMV % پائینی از آلودگی‌ها را بترتیب در مناطق بوانات و سپیدان ایجاد می‌کردند و در بسیاری از مناطق هیچ نقشی در موزائیک‌های موجود نداشتند.


بررسی مقاومت واریته‌های مختلف لوبیا چشم‌بلبلی نسبت به سوسک لوبیا چشم‌بلبلی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات
علاوه بر این آلودگی‌های توام بصورت CMV-BCMNV, BCMNV-BYMV و یا هر سه ویروس در برخی مزارع مشاهده شد.


بررسی چوبخوار نارون
گسترش و اهمیت BCMNV احتمالا به سبب % بالای بذر زاد بودن اون هست و بهمین دلیل تهیه بذور عاری از ویروس در کاهش موزائیک و خسارت اون می‌تواند موثر باشد.
66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews

@