بررسی اثر تغییر قطر نانوسیم بر خواص مغناطیسی بهینه نانوسیمهای CoFe


بررسی اثر تغییر قطر نانوسیم بر خواص مغناطیسی بهینه نانوسیمهای CoFe
نانوسیم های CoFe با هستفاده از روش الکترونهشت متناوب در داخل قالب آلومینا حفره دار به روش اوندایز دو مرحله ای با الکترولیت اسید سولفوریک ساخته شد.


بررسی کارکرد کلیه با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی جهت تجزیه اوره و کراتینین در خون انسان
در این کار اثر افزایش قطر بر خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نانوسیم های CoFe با % های آلیاژی مختلف در دو محور تجربی و نظری مورد مطالعه برنامه گرفت.


تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ
در بخش تجربی یافتیم که تمام نانوسیم های ساخته شده با قطر ها و % های آلیاژی متفاوت دارای فاز بلوری bcc با رشد ترجیحی در جهت (110) می باشند.


محاسبه خواص انتقالی برای مخلوط گازهای پروپان - ایزوبوتان، بنزن – تولوئن، بنزن - پارا زایلن و بنزن - فنول با استفاده از روش نیمه‌تجربی وارون‌
مشاهده شد تنها با اضافه کردن محلول 05/0 مولار آهن به محلول کبالت 95/0 مولاره فاز بلوری از hcp به bcc تغییر و خواص مغناطیسی به یکباره بهبود یافت.


نقش نانوذرات نقره در بلوری‌شدن لایه‌های نازک اکسید ایندیوم آلاییده به قلع و بررسی خواص الکتریکی و نوری این لایه‌ها
برای نانوسیم ها با قطر کمینه 25 نانومتر، وادارندگی از 1570 ارستد برای نانوسیم 80Fe20 Coبه 2330 ارستد برای نانوسیم 65Fe35Co افزایش یافت و برای قطر بیشینه 50 نانومتر، از960 برای نانوسیم های 80Fe20Co تا 1660 ارستد برای نانوسیم های 42Fe58Co افزایش یافت.


بررسی متقاطع با کنترل دارونما در مورد تاثیر افزودن دونپزیل به داروهای ضد روانپریشی آتیپیک در بهبود علائم مثبت و منفی و آسیب شناسی روانی عموم
همانگونه که انتظار می رفت با افزایش قطر و کاهش فاصله بین نانوسیم ها، وادارندگی بعلت برهمکنش مغناطواستاتیک کاهش یافت.


تاثیر تراکم کاشت و کود فسفره بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر یونجه در شرایط نیمه شور
البته کاهش وادارندگی با افزایش قطر نانوسیم هایی که % وزنی کبالت شان از 36 % بیشتر بود به آرامی صورت گرفت.


ارزیابی و مقایسه ترکیبات ارگانوکلره در اندام های مختلف شغال با توجه به جنس و طول بدن در منطقه مرکزی استان مازندران
نتایج آزمایشگاهیمان با دو مدل، چرخش همدوس و پیچش مقایسه شد و معین شد که خواص مغناطیسی نانوسیم ها با قطرهای کمتر از 35 نانومتر بخصوص برای نانوسیم های غنی از کبالت از مدل چرخش همدوس و با قطر های بزرگتر از 35 نانومتر به ویژه برای نانوسیم های غنی از آهن از مدل پیچش تبعیت می نماید.


انتخاب سیستم گرم کننده خورشیدی بهینه در اهواز و بررسی امکان ساخت آن55 out of 100 based on 60 user ratings 285 reviews

@