عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش


عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش


/ کليپ عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش
عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش
• زمان : 2:13
عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش به تلبيس و روى پوش و فهم كردن معشوق آن را نيز / دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا

يکشنبه، 8
67 out of 100 based on 42 user ratings 1017 reviews

@