حل مسایل تشکیل خانواده قطعات و گروه‌بندی ماشین‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک


حل مسایل تشکیل خانواده قطعات و گروه‌بندی ماشین‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سیستم تولید سلولی، روش موثری جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، مواد، فضا و وقت، به شمار می‌رود.


طراحی ماشین الگوی EMG در دست سیبرنتیکی تهران
در این شیوه ماشین‌های مشابه در سلول‌ها گروه‌بندی شده و برای فرایند تولید قطعات متعلق به خانواده قطعات مشابه تخصیص می‌یابند.


طراحی و ساخت RTU به عنوان بخشی از سیستم نظارت و کنترل متمرکزو گسترد
یکی از روشهای تشکیل سلول، هستفاده از ضریب تشابه می‌باشد.


بررسی اتصال کوتاه در سیستمهای AC - DC
در این پایان‌نامه، ضریب تشابه مورد نظر دو پارامتر مهم را در نظر می‌گیرد که عبارتند از تعداد تولید قطعات و توالی عملیات پس از اینکه تشابه ماشین‌ها و قطعات تعیین گردید، خانواده قطعات و گروه‌بندی ماشین‌ها مشخص می‌شوند.


شبیه سازی UPS نیروگاه نکا
از اونجا که مسائل فوق جزو مسائل NP می‌باشند، حل اونها با روشهای بهینه‌سازی سنتی و متداول مشکل خواهد بود.


طراحی و ساخت آنتن‌های تله‌متری و بررسی انتشار امواج در باندVHF
لذا جهت حل مسئله موردنظر یعنی تشکیل سلول، از روش الگوریتم ژنتیک بعنوان یکی از روشهای احتمالی کارا هستفاده شده هست .


پخش بار AC-DC
بدین منظور، در این پایان‌نامه طراحی خاصی از الگوریتم ژنتیک انجام یافته هست که با زبان برنامه‌نویسی C قابل اجرا می‌باشد.


بررسی خواص مهندسی و دوام بتن‌های معمولی و بتن‌های حاوی پوزولان‌با استفاده از افزودنیهای تقلیل دهنده آب)SP(و تسریع‌کنندهRC
کارایی روش فوق با تعداد مسئله آزمایشی آزمون و تحلیل شده هست .


ارائه مدل ریاضی برای مسئله امواج بلند در دریاچه‌ها Seichingو حل عددی آن توسط روش اجزاء محدود68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews

@