بررسی میزان شیوع سیگارکشیدن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379

بررسی پاتواپیدمیولوژیک موارد هیرشپرونگ در نوزادان بستری شده در بیمارستان رازی کرمانشاه در طی سالهای 1371-75
مقایسه عوارض جراحی ترمیم هیپوسپادیاس با انحراف ادراری (سیستوستومی یا استنت مجرا) و بدون انحراف ادراری
تحقیق در مورد شیوع پره‌اکلامپسی در زنان پرایمی‌پار (G1) و مقایسه آن با زنانی که سابقه یکبار سقط داشته‌اند در بیماران بستری در بیمارستان معتض
گزارش دو مورد استئوژنزاپمپرفکتا
بررسی سه ساله تومورهای خوش‌خیم Breast در بیمارستان‌های طالقانی و امام خمینی (ره) از مهرماه 73 تا مهرماه 76
بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در معتادان بستری شده در بیمارستان فارابی کرامانشاه در نیمه اول سال 1377
PHP Rewrite Rules
RewriteRule - a.php?a=123 to /b/123
Forcing SSL & www subdomain for any URI entered with .htaccess?
editing .htaccess file
.htaccess file opinion (howto)
Why can't I disable .htaccess in Apache?
How can I redirect my web pages using .htaccess so old links are redirected to new ones?
htaccess won't load images and css
How can I use htaccess to force www. on multiple domains
How to use htaccess to flip from https to http

بررسی میزان شیوع سیگارکشیدن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379
دود حاصل از مصرف سیگار حدود 1 مشتمل بر 400 نوع مواد گازی و ذرات سمی هست که عامل موثر در بروز بیماریها بوده و اثرات زانبخش بر سلامت و بهداشت افراد جامعه دارد که اعضای تیم پزشکی می‌توانند در مبارزه علیه این مشکل و کاهش شیوع مصرف سیگار از طریق توصیه به ترک سیگار و حمایت در جهت اقدامات مرتبط با سیگار حیاتی داشته باشند برای بررسی میزان شیوع سیگار کشیدن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در یک مطالعه مقطعی 300 نفر از دانشجویان پزشکی بصورت تصادفی با هستفاده از پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به کشیدن سیگار مورد مطالعه برنامه گرفتند.


تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش هفتگی اپیدمیولوژی بیماریهای مسری تالیف Who مربوط به نیمه اول سال 1998
برپايه نتایج بدست آمده 30/8 % دانشجویان سیگار را تجربه نموده بودند 60 % افراد سیگاری قبل از ورود به دانشگاه و 40 % سپس ورود به دانشگاه شروع به کشیدن سیگار کرده بودند.


کاربرد روده در اوردلوژی (تجربه در کرمانشاه)
64 % در انظار امت سیگار می‌کشیدند از میان افراد سیگاری 32 % بومی و 64 % غیر بومی بودند و در 52 % موارد مشوق به آغاز سیگار، دوستان بودند در 48 % موارد حداقل یک نفر از اعضای خانواده افراد سیگاری، سیگار می‌کشند.


بررسی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی در بیمارانیکه در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از فروردین 1375-1376 تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند
کشیدن سیگار با افزایش سنوات تحصیلی افزایش می‌یافت و دانشجویان با معدل ج بیشتر سیگار می‌کشیدند تعداد متوسط سیگار مصرف شده در روز 9/4 نخ بود.


بررسی علل مورتالیتی مادران در استان کرمانشاه در طی دو سال 1375-1376
نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه مقایسه گردید.


بررسی ریسک فاکتورهای انفارکتوس میوکارد در بیماران با سن کمتر از 40 سال که در طی سالهای 1374-1376 در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه بستری شده‌اند و


بررسی اپیدمیولوژیک بیماران اسکتروفرن. بستری شده در سال 1376 در بیمارستان فارابی کرمانشاه


58 out of 100 based on 33 user ratings 558 reviews

بررسی اپیدمیولوژیک - علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به لوپوس بستری شده در مراکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) و طالقانی
بررسی فراوانی سرطانهای کولورکتال در مراکز آموزشی درمان شهر کرمانشاه
بررسی دو ساله همراهی صفراوی با بیماریهای پپتیک
بررسی تاثیر تجویز مکرر سیانید به Rat بر مقاومت قلب مجزا شده حیوان در برابر اسکمی
گزارش یک مورد نادر سادرکوم کاپوزی در لوزه
تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش هفتگی اپیدمیولوژی بیماریهای مسری تالیف Who، سال 1996
تعیین شایعترین علت ایکتر در نوزادان بستری شده در بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1376
یک مورد ژیانت سل توموردیستال رادیوس و انتقال استخوان اولنا
Joomla and non-Joomla subfolders
.htaccess not working in Chrome/IE/Opera?
Unable to show siteA's content at siteB by domain masking
.htaccess: how to only rewrite .php URL?
.htaccess !-f rule not working
.htaccess in Notepad ++
How does RewriteBase work in .htaccess
Redirect all .php traffic to .php5 files
Which files besides .htaccess should I have at a site which uses a domain mask?
Multiple 301 Redirects after restyling a website (SEO)
*
@