کوپلیمریزاسیون اتیل هگزیل اکریلات با استایرین در حضور کلریدروی /

@