بررسی رابطه آموزش با اثربخشی عملکرد کارگران واحدهای شبکه احداث برق استان گیلان از دیدگاه سرپرستان مستقیم و غیرمستقیم آن


بررسی رابطه آموزش با اثربخشی عملکرد کارگران واحدهای شبکه احداث برق استان گیلان از دیدگاه سرپرستان مستقیم و غیرمستقیم آن
بعضی از برنامه‌های آموزشی که در ساوقتها اجرا می‌شوند دارای اشکالات و نارسایی هسستند اینگونه برنامه‌ها ضمن ایجاد هزینه و اتلاف منابع مالی انتظارات افراد و ساوقت‌ها را بطور کامل برآورده نمی‌نمايند.


بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنمای دوره ابتدایی با وظایف تخصصی و عوامل موثر در موارد عدم انطباق
با توجه به مطلب فوق‌الذکر هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه دوره‌های آموزشی برقکاری و هستادکاری شبکه هوایی و ایمنی برقکتاران اب اثربخشی عملکرد برقکاران واحدهای شبکه ادارات برق هستان گیلان و موفقیت انا در انجام وظایف محوله از دیدگاه سرپرستان اونان بوده هست .


بررسی و مقایسه میزان کارایی معلمان در رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم و دانشسراها با معلمان حق التدریس کلاسهای چهارم و پنجم از دیدگاه مد
در این خصوص رابطه دوره‌های ذکر شده با انطباق برقکاران با اهداف شرکت توزیع برق و کاهش سوانح، حوادث ، هزینه‌ها و اتلاف منابع مشخص گردیده هست .


هنجاریابی مقدماتی آزمون تحلیل سبکهای شناختی رایدینگ در دانش آموزان کلاس اول و دوم دبیرستان شهر تهران
آزمودنی‌های این پروژه 73 نفر بودند که 33 نفر اونان روسا و 40 نفر دیگر نمونه‌ای از گروه 87 نفره تکنسین‌ها و مسئولان شبکه ادارات برق هستان بودند.


بررسی برخی عوامل موثر در شکست تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تحصیلی شهر سبزوار از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی 80-79
در این پروژه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده هستفاده شد.


بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی (سینکتیگز) بر عملکرد تحصیلی (پیشرفت ، نگرش ) و پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس تعلیمات اجتماعی مدارس ابت
داده‌های این مطالعه با هستفاده از یک نگرش‌سنج (لیکرت ) جمع‌آوری گردیده، در قالب شش نمودار تلخیص و توصیف شده و با آزمون یک نمونه‌ای مجذور کای تحلیل شدند.


بررسی رابطه بین نوع مدرک تحصیلی شاغلین به مشاوره در دبیرستان های سراب با عملکرد آنان در حل مشکلات دانش آموزان
نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌های موید وجود رابطه مثبت بین دوره‌های آموزشی و سایر متغیرهای پیش فرموده هست .


بررسی ارتباط خودگوئیهای درونی با سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی در دختران پیش دانشگاهی و تاثیر آموزش خودگوئیهای تسهیل کننده بر این سازگار
بازنگری در برنامه آموزشی برقکاران فشار ضعیف و متوسط، طراحی برنامه‌های آموزشی بطور غیر متمرکز و تعیین وقت مناسب برای اجرای دوره‌های آموزشی مربوط به برقکاران عمده‌ترین پیشنهادات ارائه شده در این پژوهش هستند.


عوامل فرهنگی - اجتماعی و آموزشی موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان مدارس راهنمایی عشایری شهرستان لردگان و اردل71 out of 100 based on 16 user ratings 1141 reviews

@