تأثیر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، قوه نامیه و بنیه بذر دو رقم لوبیا (L. Phaseolus vulgaris)

بررسی خصوصیات شیمیایی‌، تجزیه‌پذیری و کینتیک تخمیری در شرایط آزمایشگاهی برخی از گیاهان شورزیست در سه مرحله رشد
شناسایی راهبردهای جلب مشارکت بهره برداران در طرح شبکه آبیاری دشت سطر، شهرستان سنقر
بررسی اثر نوع سطح ضربه گیر و ضضامت سطح ضربه گیر و زمان برداشت بر حجم کوفتگی سیب ناشی از ضربه
بررسی امکان استفاده از تکنیک پردازش تصویر برای تشخیص گوجه‌فرنگی بر اساس برخی ویژگی‌های کیفی
اثر بهبود جیره بر تغییرات فصلی خصوصیات تولیدمثلی در گوسفندان نر و ماده سنجابی
بررسی امکان القای پلی‌پلوئیدی در گیاه سیاه‌دانه
A terminal-like window for wxWidgets?
Calculating large factorials in C++
How to launch short codes on mobile device?
Which of these statements about objects is true?
How does C++ builder stack up against other RAD IDEs?
reference to the pointed object
Should I use “int” or “bool” as a return value in C++?
My version of C++ non-member getline(), that takes a FILE* (created by _wfopen()) instead of a stream, is too slow
Segmentation fault when different input is given
Why doesn't C++ implement construction + calling functions in same line?

تأثیر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، قوه نامیه و بنیه بذر دو رقم لوبیا (L. Phaseolus vulgaris)
تنش خشکی به ویژه در مرحله رشد زایشی روی گیاه مادری باعث بروز تغییرات در عملکرد بذر و قدرت بذر می‌شود که بسته به جنس و گونه گیاه متفاوت هست.


مطالعه ساختار ژنتیکی برخی از ژن های مرتبط با صفات تولیدی در لاین طیور گوشتی تجاری
بنابراین در مزرعه آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده، در قالب بلوک‌های کامل تصادفی، در چهار تکرار اجرا شد.


بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی اندام های مختلف گیاه دارویی انجدان رومی رقم بوداکالازی (Levisticum officinale Koch.Cv.Budakalaszi)
آبیاری در تمام دوره رشد (شاهد)، قطع آبیاری از اواسط گلدهی به بعد و قطع آبیاری از اواسط غلاف‌بندی به بعد در کرت‌های اصلی و دو ژنوتیپ لوبیا شامل لوبیا چیتی رقم محلی خمین و لوبیا قرمز رقم گلی در کرت‌های فرعی برنامه گرفتند و تأثیر اون بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های جوانه‌زنی بذور حاصل از هر گیاه مورد بررسی برنامه گرفت.


نقش باکتری های حل کننده فسفات و قارچ های میکوریزی آربوسکولار در تامین فسفر مورد نیاز ذرت
نتایج نشان دادند که رقم محلی خمین در آبیاری کامل با 1981 کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم گلی در قطع آبیاری از اواسط گلدهی به بعد با 625 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید کردند.


بررسی اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنزیم بر عملکرد بلدرچین های گوشتی تغذیه شده با جیره پایه ذرت و سویا
ژنوتیپ محلی خمین با کاهش عملکرد61 و 42 % به ترتیب در تیمارهای تنش آبی از اواسط گلدهی و غلاف‌بندی نسبت به تیمار شاهد حساسیت بیشتری به تنش کمبود آب نشان داد.


بررسی تاثیر اسانس‌های گیاهی در افزایش عمر پس از برداشت میوه هلو
در شرایط بدون تنش، رقم محلی خمین به واسطه داشتن بالاترین % جوانه‌زنی (قوه نامیه) و شاخص بنیه گیاهچه بهترین کیفیت بذر را داشت، در حالی که در مواجهه با شرایط خشکی رقم گلی نسبت به رقم محلی خمین متحمل تر بود.


پیش بینی و پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI در استان کرمان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل نرو-فازی
همچنین نتایج این تحقیق نشان دادند، در شرایطی که احتمال تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی وجود دارد، بهتر هست از بذور حساس به تنش هستفاده نگردد و نیز به کیفیت بذر در شرایط تنش توجه شود.


ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تجمع فلزات سنگین در برخی از خاک های استان همدان
با تکرار این آزمایش در مراحل دیگر رشد در شرایط مزرعه با اطمینان بیشتری می‌توان کشت این ارقام را در مناطق تحت تنش توصیه کرد.


بررسی و مقایسه اقتصادی تولید مهمترین میوه های هسته دار با دانه دارها در استان خراسان رضوی (با تاکید بر مزیت نسبی)

نمایه ها:


59 out of 100 based on 64 user ratings 139 reviews

@