بررسی و مقایسه عملکرد قابهای بتن مسلح مقاوم شده با بادبند فولادی و دیوار برشی فولادی


بررسی و مقایسه عملکرد قابهای بتن مسلح مقاوم شده با بادبند فولادی و دیوار برشی فولادی
امروزه با توجه به نتایج حاصل از پیامدهای لرزه ای بر روی ساختمانها، ناشی از زلزله های سالهای گذشته از یک سو و پدیدار شدن آئین نامه های جدید به منظور بهره برداری بهینه از سوی دیگر، احساس نیاز به بهسازی سازه ها بیش از پیش نمایـان می شود.


بررسی تجربی انتقال گرما ازیک صفحه افقی تخت دائره ای شارثابت تحت تاثئرجت نانوسیال روبه پائین.
بـا توجه بـه اینکه از مهمترین مصادیق مقـاوم سـازی انطباق رفتار سـازه بـا آئین نامه های نوین طراحی هست لذا ارزیابی آئین نامه ها نیز، خود به عنوان یک محور پايه ی در راستای بهینه سازی ساختمانها جلوه نمایی می کند.


اثر روش تهیه بر عملکرد کاتالیست باریم در تولید بیودیزل
این ارزیابی دارای دو وجه هست : الف) بررسی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله که منجر به اصلاح آئین نامه های قدیمی شده و این عمل به صورت تکرار تا اصلاح نهایی آئین نامه ها به منظور کاهش سطح آسیب پذیری سازه های جدید ادامه خواهد یافت.


تحقیق تجربی انتقال حرارت از یک صفحه تخت توسط جت نانوسیال
ب) بررسی آسیب پذیری سازه های موجود به منظور ارائ? راهکارهای تقویت لرزه ای که مسائل اجرایی و اقتصادی کشور در اون لحاظ شده باشد.


تصفیه فوتوکاتالیستی پساب آمونیاکی با استفاده از نانو ذرات دی اکسیدتیتانیم تثبیت شده بر روی پایه معدنی
برای این منظور تعداد 4 مورد قاب خمشی بتن آرمه با ارتفاع طبقات متفاوت با انتخاب سیستم قاب خمشی متوسط و احتساب برش پایه متناظر طبق هستاندارد(84-2800) طراحی شده هست.


بررسی تجربی انتقال گرمای جابجائی اجباری نانوسیال در یک مبدل گرمائی جریان فواره ایی
سپس با هستفاده از تحلیل هستاتیکی غیرخطی به کمک نرم افزار SAP 2000 سطح آسیب پذیری اونها مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.


بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی فرایند تولید گاز سنتز از اکسیداسیون جزئی متان بر روی کاتالیست کبالت
درنهایت با بررسی میزان خرابی و نیاز قابهای مورد نظر نسبت به ارائه طرح مقاومسازی اقدام گردیده هست.


تحلیل خزش در پره توربین جت
بدینصورت که یکبار با هستفاده از تعبیه دیوار برشی فولادی و بار دیگر با هستفاده از بادبند فولادی در دهانه میانی اقدام به مقاومسازی قاب های مورد بررسی نموده ایم.


طراحی و ساخت یک فیلتر میانگذر میکرواستریپ سه قسمتی با فرکانس مرکزی GHz2 با استفاده از رزوناتورهای SIR
در نهایت با هستفاده از نتایج حاصله به مقایسه این دو روش می پردازیم.
68 out of 100 based on 63 user ratings 538 reviews

@