اثر همزیستی با قارچ میکوریز بر برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک پیاز در شرایط تنش خشکی

ارزیابی میزان خسارت زنگ قهوه ای در مراحل مختلف رشدی سه رقم گندم نان
بررسی الگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورترNa/+H+ غشای واکوئلی (NHX) گیاه کالارگراس (Leptocloa fusca) درپاسخ به تنش شوری وتنش کلرید کادمیوم
بررسی خصوصیات شیمیایی‌، تجزیه‌پذیری و کینتیک تخمیری در شرایط آزمایشگاهی برخی از گیاهان شورزیست در سه مرحله رشد
شناسایی راهبردهای جلب مشارکت بهره برداران در طرح شبکه آبیاری دشت سطر، شهرستان سنقر
بررسی اثر نوع سطح ضربه گیر و ضضامت سطح ضربه گیر و زمان برداشت بر حجم کوفتگی سیب ناشی از ضربه
بررسی امکان استفاده از تکنیک پردازش تصویر برای تشخیص گوجه‌فرنگی بر اساس برخی ویژگی‌های کیفی
how to pass a non static-member function as a callback?
Barcode generation in Qt4
A terminal-like window for wxWidgets?
Calculating large factorials in C++
How to launch short codes on mobile device?
Which of these statements about objects is true?
How does C++ builder stack up against other RAD IDEs?
reference to the pointed object
Should I use “int” or “bool” as a return value in C++?
My version of C++ non-member getline(), that takes a FILE* (created by _wfopen()) instead of a stream, is too slow
بررسی امکان القای پلی‌پلوئیدی در گیاه سیاه‌دانه
مطالعه ساختار ژنتیکی برخی از ژن های مرتبط با صفات تولیدی در لاین طیور گوشتی تجاری
بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی اندام های مختلف گیاه دارویی انجدان رومی رقم بوداکالازی (Levisticum officinale Koch.Cv.Budakalaszi)
نقش باکتری های حل کننده فسفات و قارچ های میکوریزی آربوسکولار در تامین فسفر مورد نیاز ذرت
بررسی اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنزیم بر عملکرد بلدرچین های گوشتی تغذیه شده با جیره پایه ذرت و سویا
بررسی تاثیر اسانس‌های گیاهی در افزایش عمر پس از برداشت میوه هلو
پیش بینی و پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI در استان کرمان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل نرو-فازی
ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تجمع فلزات سنگین در برخی از خاک های استان همدان
بررسی و مقایسه اقتصادی تولید مهمترین میوه های هسته دار با دانه دارها در استان خراسان رضوی (با تاکید بر مزیت نسبی)
ارزیابی اقتصادی تامین آب کشاورزی دشت کارزان استان ایلام
تغییرات الگوی الکتروفورزی پروتئین های محلول در کالوس چند کلون برتر سیب زمینی تحت تنش شوری
جداسازی و بررسی تنوع ژنتیکی استرپتومایسس های جداسازی شده از خاک اردبیل با استفاده از تکنیک ARDRA و ERIC-PCR
بررسی و مقایسه QTL های بزرگ اثر شناسایی شده برای تحمل به شوری در ژنوتیپ های گندم روشن، بم و قدس
Segmentation fault when different input is given
Why doesn't C++ implement construction + calling functions in same line?
How to show Iplmage format on the GUI of C++ instead of showing it in another windows?
Easy way find uninitialized member variables
NPAPI plugin in QtWebKit
porting from 32 bit to 64 bit
Unsigned keyword in C++
Checking for a null object in C++
C++ STL container and in-place construction
Multiple writes in boost::asio to a single socket
*
@