توسعه اقتصادی ایران 1970- 1900

عوامل موثر بر بی‌ثباتی قیمت نفت خام کشورهای عضو اوپک طی سالهای (1998-1989)
بررسی بیماری هلندی در ایران با تاکید بر مکانیزم پولی
مزیت‌یابی در صنعت سیمان
شناسایی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران "بر مبنای الگوی داده-ستانده"
بررسی انتقادی تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف‌کننده با نگرشی به ارزشهای اسلامی
تجزیه و تحلیل منابع رشد اقتصادی در ایران (طرف تقاضا) با استفاده از جداول داده - ستانده
بررسی بازاریابی پنبه در ایران
تفکیک مصرف انرژی در صنعت : مورد ایران (1350-1372)
تجزیه و تحلیل متغیرهای اسمی و واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (1338-1375)
تاثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ واقعی ارز مورد ایران (1360-1375)
بررسی اقتصادی تولید مرکبات استان فارس و صادرات مرکبات ایران
مطالعه ارتباط متقابل کسریهای بودجه، کسریهای بخش تجارت خارجی و نرخ ارز در اقتصاد ایران
بررسی ساختار اشتغال و آزمودن اثر جانشینی نیروی کار در اقتصاد ایران‌چ
 *
@