بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین رقم KSC404 در شرایط آب و هوایی مازندران (ساری)

بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک‌گونه شیردار (Acer Cappadocium Gled) در جنگل‌های منطقه غرب مازندران
بررسی تهیه فرآورده مرکب چوب -پلاستیک با استفاده از گونه Populus nigra و مونومراستایرن به روش حرارت مستقیم
تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis Var.Kurstaki روی لاروهای سنین اول، دوم و سوم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hubner) و نقش سینرژ سیستمهای حناو کاربراندوم در افز
بررسی امکان تکثیر باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم Bradyrhizobiium japonicum روی محیطهای ارزان قیمت و تولید مایه تلقیح مایع
مقایسه دو روش سزیم 137- و مدل جهانی تلفات خاک (USLE) به منظور برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله (لرستان)
ارزیابی برخی ویژگیهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) و شلغم روغنی (B.campestris L.) و همبستگی آنها با عملکرد و اجزای عملکرد
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
How to Execute an Oracle SQL Statements with VBScript
ORACLE Rollback and Trigger
How do you add textboxes to Oracle APEX reports?
Oracle 11g Cold Restore?
Oracle requests proxy
What's the syntax of calling a stored procedure in oracle
Is there a way to remotely deploy EAR to Oracle AS using maven?

بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین رقم KSC404 در شرایط آب و هوایی مازندران (ساری)
به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین آزمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات با 4 تکرار در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در دشت ناز سازی در سال 1378 اجرا شد.


بررسی تاثیر شوری بر گیاه عدس (Lens culinaris medik.)
تیمارها شامل تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی (5 اردیبهشت ، 20 اردیبهشت ، 4 خرداد و 19 خرداد) و تراکم به عنوان فاکتور فرعی (55 هزار، 65 هزار و 75 هزار بوته در هکتار) بود.


ارزیابی امکان کشت پائیزه یا زمستانه نخود (Cicer arietinum L.) در مشهد
واریته مورد هستفاده رقم ذرت شیرین 404ksc بود.


ارزیابی کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) - لوبیا (Phaseoluse Valgarisl) با نگرش خاص بر رقابت گیاهی
نتایج نشان داد که تاریخ‌های کاشت و تراکم‌های مختلف از نظر تعداد دانه در ردیف ، تعداد کل دانه در بلال، طول بلال، وزن هزار دانه، وزن دانه بلال، وزن چوب بلال و قطر ساقه از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح 5 % داشتند.


ارزیابی معیارهای مقاومت به خشکی و گزینش ژنوتیپ‌های مقاوم در ذرات (Zea mays l.)
تعداد ردیف بلال، ارتفاع گیاه، طول میانگره و قطر چوب بلال از نظر آماری معنی‌دار نشدند و تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم برنامه نگرفتند.


بررسی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) و تعیین پراکنش آن در منطقه مشهد و چناران
بررسی‌ها نشان داد که تاریخ کاشت‌های مختلف اثر معنی‌داری از نظر آمای روی عملکرد دارند.


بررسی کارایی قارچ آنتاگونیست تریکودرما در کنترل بیولوژیکی T. indica عامل سیاهک ناقص گندم
که بهترین تاریخ کاشت با عملکرد 12/2 تن در هکتار در تاریخ کاشت اردیبهشت بدست آمد.


کاربرد فیتوتوکسین‌های نیمه‌خالص قارچ Fusarium graminearum در ارزیابی مقاومت نسبی ارقام گندم به بیماری بلایت خوشه
تاریخ کاشت‌های 20 اردیبهشت ، 4 خرداد و 19 خرداد به ترتیب نسبت بهترین تاریخ کاشت 10/2، 37/1 و 38 % کاهش عملکرد داشتند.


نژادهای فیزیولوژیکی زنگ قهوه‌ای F. sp. tritici pussinia recondita در ایران و مطالعه ژنوتیپ مقاومت در چند رقم گندم
اثر تراکم‌های مختلف بر عملکرد از نظر آماری معنی‌دار شدند و بیشترین عملکرد در تراکم 65 هزار بوته در هکتار با عملکرد 11/2 تن در هکتار بدست آمد و تراکم‌های 55 هزار و 75 هزار نسبت به بهترین تراکم به ترتیب 26/9 و 16/4 % کاهش عملکرد داشتند.

نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که تاریخ کاشت 5 اردیبهشت و تراکم 65 هزار بوته در هکتار بیشترین عملکرد را دارد.
72 out of 100 based on 47 user ratings 272 reviews

@