بررسی عملکرد کاتالیست کانورتور بر کاهش گازهای آلاینده


بررسی عملکرد کاتالیست کانورتور بر کاهش گازهای آلاینده




هدف انجام آزمایشات تحقیقاتی و بررسی عملکرد کاتالیست کانورتور بر کاهش گازهای آلاینده و تاثیر اون بر توان و مصرف ویژه سوخت و مقایسه عملکرد و انواع کاتالیست‌های موجود می‌باشد.


ریز پهنه‌بندی اقلیمی ایران از دیدگاه مسکن و محیطهای مسکونی


ساخت و آزمایش دستگاههای اندازه‌گیری خزش بتن


57 out of 100 based on 22 user ratings 347 reviews

سبک‌کردن ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
شناخت تکنولوژی ساختمان‌سازی متناسب با شرایط کشور
شیوه‌های نوین ساخت اتصالات خورجینی تیر به ستون در جهت کنترل رفتار آن به صورت لوله یا صلب
طراحی و ساخت یک پروب سوزنی برای اندازه‌گیری مشخصه‌های جریان در جریانهای دو فازی
طرح اختلاط بتن براساس دوام
طرح اختلاط بتن برج مخابراتی-تلویزیونی تهران و آزمایشهای مربوط
طرح اختلاط بتن پوشش کانال انتقال آب (مقاوم در برابر یخبندان)
طرح سد آیدوغموش -ملات تسریع شده برای تشخیص واکنش‌زایی قلیایی ارسال 13 نمونه
طرح یک پروب سوزنی برای اندازه‌گیری سرعت جریان در جریانهای دو فاز
ظرفیت باربری پی‌های حلقوی روی ماسه
عایق‌بندی صدا و کنترل نوفه دئر ساختمان (فصل هیجدهم مقررات ملی ساختمان ایران)
عملیات اجرایی آزمایشگاه اتاق دو محیطی و آمادگی برای بهره‌برداری
What is the best practice for parsing remote content with jQuery?
jQuery CDN host with vsdoc?
Why does my jQuery UI Accordion Not Display Accurate Dimensions
jquery fading effect
jquery load data when entered (as opposed to clicking)
jquery draggable
bookmarklet that detects whether the current page is a result of a GET request or a POST request
JQuery: multiple rollovers
Scaling images w/jQuery - browser cache in the way
jQuery and Safari
*
@