استاندارد یزاسیون و نقش آن در صادرات محصولات کشاورزی ایران

کاربرد مدل موج جنبشی در طراحی و ارزیابی آبیاری شیاری
انتخاب عصاره‌گیر مناسب جهت استخراج فسفر قابل جذب و تعیین حد بحرانی فسفر برای گیاه ذرت در خاک‌های آهکی منطقه اصفهان
جداسازی پلاسمید از چند گونه باکتری گیاهی
" بررسی روند تجمع و تقسیم ماده خشک ، ازت ، فسفر و پتاسیم " ذرت تابستانه در خوزستان
چگونگی تحول، تکامل و بررسی خصوصیات کانیهای رسی خاکهای سری خمینی شهر در مزرعه آزمایشی " لورک نجف‌آباد "
مطالعه وضعیت بر در آب‌ها و خاک‌های زراعی دشت زاینده‌رود و تعیین حد بحرانی بر برای شبدر سفید
برآورد و بررسی مقایسه‌ای ارزش ارثی گاوهای نر مولد اسپرم مورد استفاده در مرکز اصلاح نژاد و بهبود شیر کرج
ارزیابی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی منطقه گرگان
بررسی توارث مقاومت به سرما در گندم‌های آبی
بررسی میکوفلور پنج رقم بذر جو در ایران
بررسی اثر علف‌کشهای مختلف روی علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus. Sativus L.)
اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای 704 Ksc و 604 Ksc ذرت
طراحی و بررسی امکان ساخت سیستم MAP
How can I connect to an Oracle database from Ant using the tnsname?
NLS_LANG setting for JDBC thin driver?
Trying to connect internally to Oracle, getting an idle instance?
IP address stored as decimal - PL/SQL to display as dotted quad
Oracle: Global namespace qualifier for function?
BDE multi-thread error: when encounter ora-12560, cannot restart TDatabase
Copying fields in Oracle
Can dbms_utility.get_time rollover?
Oracle Identify Data Type
Oracle NUMBER Comparisons
*
@