بررسی پسماندهای صنعتی مجتمع فولاد هرمزگان


بررسی پسماندهای صنعتی مجتمع فولاد هرمزگان
تحولات قرن اخیر همواره با ازدیاد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی مرحله تازه ای از تخریب طبیعت و محیط زیست را در پی داشته و مشکلاتی را نیز یه ارمغان آورده که شاید بارزترین اونها آلودگی های محیط زیست و خسارت های جبران ناپذیر مواد زائد صنعتی بر آب، خاک، هوا و انسان و سایر موجودات کره زمین هست.


بررسی آثار سرمایه اجتماعی در نوآوری و افزایش کارایی زنجیرههای تأمین
هدف از این تحقیق، شناسایی و طبقه بندی پسماندهای شرکت فولاد هرمزگان در منطقه ویژه صنایع معدنی فلزی بندرعباس به منظور مدیریت اونها ، تا آخرین مرحله از مدیریت پسماند هست.


پیشبینی پرفروشترین محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
در این تحقیق ابتدا بین واحدهای صنعتی پرسشنامه توزیع و توسط داتر فنیهر واحد تکمیل شد.


ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی با محدودیت در ظرفیت تولید
پس از بدست آوردن اطلاعات اولیه از پروسه تولید هر واحد با مطالعه میدانی اقدام به شناسایی پسماند هر واحد ، مقدار تولید ماهیانه ، بازه وقتی جمع آوری و تجهیزات مورد هستفاده در خصوص جمع آوری و حمل پسماند و نحوه دفع پسماند شد.


ارائه یک مدل ریاضی غیرخطی برای تعیین زمان بهینه وارانتی و قیمت محصول
در بین واحد های صنعتی مجتمع فولاد هرمزگان، واحدهای فولاد سازی، احیاء، آهک پزی و سیالات به ترتیب با 52 ، 37 ، 10 و 009/0 % تولید پسماند دارند.


ارایه مدل شایستگی مدیریت پروژه براساس فرآیند تحلیل شبکه ای درپروژههای ساختمانی
همچنین از نظر ترکیبات پسماندهای فلزی و معدنی ، پسماندهای روغنی و پسماندهای پلاستیکی به ترتیب با 99/99 ، 0005/0 و 0085/0 %، ترکیبات پسماند را تشکیل میدهند.


بررسی اثر شلاق چرمی بر تغییرات موجودی کالا در زنجیره تامین وتاثیر آن در استراتژی رهبری هزینه از مدل استراتژی رقابتی پورتر
صد در صد پسماندها برای نگه داری به محل دیگر حمل می شوند.


بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی OCB و عملکرد کارکنان
97/41716 تن پسماند ماهیانه (حدود 51%) قابلیت فروش داشته و 3/11855 تن در ماه (7/16%) قابلیت برگشت به سیستم تولید و 55/26955 (3/32%) تن پسماند ماهیانه در حال حاضر بصورت دفعی هستند.


بررسی امکان برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل SWOT مورد مطالعه :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
بررسی پسماندهی واحد فولاد سازی نشان می دهد که مقدار پسماند تولیدی بصورت سرباره با حجم تولیدی 26950 تن در ماه می باشد.در جهت مدیریت پسماند، 10 % پسماند واحد فولاد سازی قابلیت برگشت به پروسه تولید فولاد را دارند.

2/12 % قابلیت فروش و 8/77 % نیز بصورت سرباره در حال حاضر دفع می شود.


نمایه ها:


78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews

@