تأثیر قبل و پس از تولد بوپروپیون بر روی دامنه Population Spike مقاطع زنده هیپوکامپ در نوزادان موشهای آزمایشگاهی

تحلیل مولفه‌های اصلی تابعی و کاربردهای آن برای تحلیل داده‌های دما و بارندگی ایران
مطالعه ای بر مدل های ماکزیمم آنتروپی پویا
مدل بندی آشکارساز مادون قرمز چاه کوانتومی دو رنگی قابل تنظیم با میدان الکتریکی
شبیه‌سازی متغیرهای تصادفی پایدار بریده شده و توزیع‌های آماری گسسته بدست آمده از توزیع‌های پایدار
کاربرد شبکه‌های عصبی بر الگوریتم ژنتیک برای مطالعه رابطه ساختار و عمل در مهارکننده‌های رقابتی دوجایگاهی آنزیم استیل‌کولین‌استراز
مطالعه ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس کاتیونهای Cu2+، Ni2+، Fe2+، و Co 2+ با لیگاند 4-)]2-پیریدنیل متیلیدین ) آمینو[-1-بنزن کربوکسیلیک اسید در مخلوط حلالهای
بررسی درجه توپولوژیکی براوئر و بررسی توابع یکنوای ماکسیمال در فضای باناخ بازتابی
بررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیت های مختلف گونه ی Hordeum Marinum Huds. درایران با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی، سیتولوژی و مولکولی
خواص توسیع و جداسازی توابع معین مثبت معین روی گروههای موضعا فشرده
بررسی نظری برهمکنش بین آب و اوزون
سیستم های قطری
برآورد ذخیره سدهای مخزنی در دوره های خشک
p- نازک سازی فرآیند تصادفی پواسون در R2
Vim syntax coloring: How do I highlight long lines only?
(Emacs (and Vim)) vs JEdit: Which ones support multiple simultaneous text insertion points?
Popular Vim alternatives? [closed]
Reaching up to hit the escape key sucks (especially in vim) [closed]
What Vim features are missing in Emacs with Viper and Vimpulse?
Hide (or fold) columns of text in (g)Vim (horizontally)
How to get the size of a gunzipped file in vim
Replace Tab with Spaces in VIM
VIM How do I search for a <XX> single byte representation
how to open a file in a list of files in vim?
*
@