طراحی پایدارساز سیستم قدرت به روش تطبیقی به منظور بهبود پایداری دینامیکی


طراحی پایدارساز سیستم قدرت به روش تطبیقی به منظور بهبود پایداری دینامیکی
در تعیین مدل دینامیکی شبکه قدرت همواره عدم قطعیت‌هایی ناشی از تغییر بار، تغییر توپولوژی و ساختار شبکه، دینامیک‌های صرفنظر شده، نامعینی در مدل و عدم قطعیت در پارامترهای مدل وجود دارد.


تخمین مدل روبات- دوربین برای سیستم Visual Servo
به دلیل نامعینی‌های موجود در پارامترهای سیستم قدرت و غیرخطی بودن ماهیت اون، هستفاده از یک روش کنترلی غیرخطی که این نامعینی‌ها را در نظر بگیرد می‌تواند تأثیر بسزایی در پایداری سیستم داشته باشد.


تنظیم مچ پا و تولید گام برای ربات دوپا جهت حرکت در مسئرهای ناهموار بصورت زمان ـ حقیقی
هدف از این مطالعه، طراحی پایدارساز سیستم قدرت به عنوان کنترل‌نماينده مکمل سیستم تحریک به نحوی هست که برخی از این نامعینی‌ها را در نظر گرفته و با توجه به ماهیت سیستم قدرت به صورت غیرخطی عمل نماید.


طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC ترکیبی بهینه برای کاربردهای پیل سوختی
برای این منظور پایدارساز به روش غیرخطی گام به عقب تطبیقی طراحی شده هست.


تحلیل اثرات بارهای کششی بر کیفیت توان شبکه توزیع در حضور ژنراتورهای بادی
روش گام به عقب یک روش سیستماتیک و مبتنی بر روش‌های بازگشتی می‌باشد که به صورت گام به گام خطای دینامیک‌های سیستم را صفر می‌کند.


کنترل مبدل‌های ماتریسی سه‌فاز به دوفاز برای استفاده در سیستم های دوفاز
این روش یکتا و پیاده‌سازی اون ساده هست و به این دلیل که بازه‌ی تغییرات پارامترهای سیستم قدرت زیاد می‌باشد، هستفاده از این روش برای سیستم های قدرت مناسب می‌باشد.


سیستم زمین الکتریکی فعال
به دلیل مشکل بودن محاسبه ضریب دمپینگ (D)، این کمیت به عنوان پارامتر نامعین بخش قدرت و همچنین بهره کنترل‌نماينده گام به عقب به عنوان نامعینی بخش کنترلی در نظر گرفته شده‌اند.


بهبود حفاظت دیستانس با ارائه الگوریتم مناسب در حضور عدم قطعیت مقدار توان عبوری از خط انتقال
به دلیل کاهش چشم‌گیر حجم محاسبات و دقت مناسب مدل مرتبه سوم ژنراتور سنکرون، از این مدل برای طراحی پایدارساز هستفاده شده هست.


ارائه استراتژی بهینه پیشنهاد قیمت برای مصرف کنندگان بزرگ با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ‌گوئی بار
با توجه به اینکه هدف بهبود میرایی نوسانات محلی هست برای بررسی عملکرد PSS طراحی شده، سیستم تک ماشینه متصل به شین بی‌نهایت به عنوان سیستم تست در نظر گرفته شده هست.

مقایسه نتایج شبیه‌سازی‌ها با انواع پایدارسازهای مرسوم نشان می‌دهد که PSS طراحی شده باعث بهبود میرایی نوسانات فرکانس پایین و در نتیجه بهبود پایداری دینامیکی، بهبود پایداری گذرا و همچنین بهبود سرعت پاسخ‌دهی سیستم شده هست.

به علاوه، پیاده‌سازی پایدارساز ارائه شده به دلیل عدم حذف جمله‌های غیرخطی مفید، ساده‌تر از سایر روش‌های ارائه شده پیشین می‌باشد.
57 out of 100 based on 62 user ratings 587 reviews

@