ارزیابی بیان ژنی پروتئینهای شوک حرارتی(HSP60, HSP70, HSP90)در مغز جوجه های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی


ارزیابی بیان ژنی پروتئینهای شوک حرارتی(HSP60, HSP70, HSP90)در مغز جوجه های گوشتی مبتلا به هیپرتانسیون ریوی
سلول های تمام جانداران در برابر شرایط هسترس زا توسط خانواده ای از جنس پلی پپتید تحت عنوان پروتئین های شوک حرارتی محافظت میشوند.ما در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر سرما بر بیان ژنی سه گروه از این خانواده،تحت عنوان HSP60, HSP70, HSP90 پرداخته ایم.این پژوهش در مورد جوجه های گوشتی و در ناحیه ی مغز این پرندگان صورت گرفته هست.


ارزیابی هیستوپاتولو‍ژیک اثر مصرف طولانی مدت ترامادول بر بافت بیضه در موش سوری


مکانیابی سد زیرزمینی حوضه پسبند لامرد(استان فارس)


54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews

بررسی وجود و منحصربفردی جواب موضعی برای معادلات دیفرانسیل فازی تصادفی
رهیافتینوین برای حل مسائل برنامه ریزی خطی به طور کامل فازی براساس روش سیمپلکس
?الگوریتمهایی جدید برای حل رده ای از دستگاه? معادلات چندجمله ای قطعی و فازی?
مطالعه پروب های انتقال دهنده پروتون به کمک میسل با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
تاثیر پوشش ژلاتین - آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله شترمرغ در شرایط یخچالی
پیش تغلیظ داروی بنزیدامین هیدروکلراید با استفاده از نانو لوله های کربن بهبود داده شده با سدیم دو دسیل سولفات در نمونه های حقیقی
نمایش گروه‌ها و طول فیبوناچی گروه‌های پوچ‌توان خاص
انطباق ساختار پروتئین‌ها با استفاده از یک رویکرد تکاملی و یک روش مدل‌سازی متن
توسعه روش جدید مبتنی بر میکرواستخراج مایع-مایع برای جداسازی بوسنتان از مایعات بیولوژیکی و اندازه‌گیری آن با تکنیک‌های اسپکتروفتومتری و کر
بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر خسارات ناشی از مسمومیت سرب در گیاه اطلسی
زیرگروههای مشتق و مرکز گروههای توانا
سنتز پلی آنیلین به روش امولسیونی معکوس و بهینه‌سازی رسانایی پلیمر
Find Endpoint addresses for a service implementation without OperationContext.Current
WCF Service hangs and clients receive a ServiceModel.CommunicationException
WCF PerCall instance server and Dependency Injection using Prism?
WCF : Is inactivityTimeout effective when reliableSession enabled=“false”
Passing IList<T> vs. IEnumerable<T> with protobuf-net
EndpointNotFoundException and Async Calls
WebServiceHost doesn't invoke OnAcceptChannel of custom ChannelListener
Connection refused - nettcp WCF Service from work - client connecting over VPN
Confused about wcf despite my reading
Routing REST to named pipes in WCF
*
@