بررسی بیماری سفیدک داخلی اسفناج در منطقه ورامین


بررسی بیماری سفیدک داخلی اسفناج در منطقه ورامین
بیماری سفیدک داخلی اسفناج مهمترین بیماری این گیاه در منطقهء ورامین هست .


بررسی مقاومت واریته‌های مختلف لوبیا چشم‌بلبلی نسبت به سوسک لوبیا چشم‌بلبلی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات
بارزترین نشانه بیماری لکه‌های زردرنگ نامنظم بر روی برگها و پوشش خاکستری قارچ در پشت برگ در برابر لکه‌ها بود.


بررسی چوبخوار نارون
لکه‌ها گسترش می‌یافتند و سرانجام خشک می‌شدند.


آلورودس - روسائه
پوشش قارچی گاهی بر سطح برگها نیز مشاهده شد.


زنجره چغندرقند
علائم بیماری در کلیهء مراحل رشد گیاه، از مرحلهء کوتیلدونی تا گیاه کامل، دیده شد.


سیر تکاملی ملخ مراکش در منان و طرز مبارزه با آن امراض
مطالعه خصوصیات ریخت شناسی اندامهای تولید مثلی قارچ نشان داد که قارچ عامل بیماری Peronospora farinosa f.sp.spinacisae هست اونتریدیوم قارچ به طور منفرد و به حالت پاراژینوس بر روی ااگونیوم برنامه می‌گیرد و زوال نماينده هست .


امراض قارچی درخت سیب
اسپور قارچ همواره با تشکیل لولهء تندشی جوانه می‌زد.


کنه‌های نباتی و دفع آنها
حداکثر جوانه‌زنی این کنیدیها در دمای 10 و 25 درجه سانتیگراد بود.


علف‌کش آترازین
حداکثر رشد لوله تندشی اونها در 15 و 25 درجه سانتیگراد بود.

این اثر حرارت بر جوانه‌زنی و رشد لولهء تندشی کنیدیها قارچ در پیش‌بینی همه‌گیری بیماری حائز اهمیت هست .

قطر لولهء تندشی کنیدیها در اثر تغییر درجه حرارت اختلاف معنی داری نشان نداد.

قارچ می‌توانست به صورت میسلیوم و کنیدی بر روی گیاه و یا به صورت ااسپور در بقایای گیاهی در خاک زمستانگذارنی کند، بقایای گیاهی همراه با بذر آلوده به ااسپورهای قارچ بودند ولی بذور آلوده نبودند.

میانگین % برگهای آلوده در سال 1372 درمنطقه با 95 % اطمینان در دامنهء 57ˆ4 + 61ˆ10 برنامه داشت و حداکثر آلودگی در آبان ماه دیده شد.

چهار رقم: Bogensa(F1) , Spark(F1) , Space(F1) , Spokane(F1) در تحت شرایط کنترل شده در انکوباتور، به طور معنی دار (در سطح یک %) مقاومتر از رقم Supergreen بودند.

درمزرعه، ارقام: نتایج Viroflay، برگ پهن آلمانی، بذر صاف و بذر خاردار به نحو رضایت بخشی (در سطح یک %) حساسیت کمتر از رقم Viroflay داشتند و از میان سموم قارچکش نیز مانکوزب و اکسادیکسیل (10 %) + مانکوزب (65 %) بیشترین تاثیر و سم‌اکسی کلرور مس کمترین تاثیر را نشان دادند.

مقایسه آماری میان رشد قارچ در سطح و بافت برگ دو رقم حساس بذر صاف و خاردار و رقم متحمل Fares و دو رقم مقاوم Grodane , Predane به منظور شناخت ساز واره‌های مقاومت نشان داد که: % جوانه‌زنی طول و قطر لولهء تندشی کنیدیهای قارچ در سطح برگ این ارقام اختلاف معنی داری ندارند ولی طول ریسه و تعداد مکینهء قارچ در هر موضع آلودگی در بافت برگ ارقام مقاوم به مراتب کمتر از ارقام حساس هست ، که این می‌تواند ناشی از ضخامت و سختی دیوارهء سلولهای بافت برگ این ارقام باشد.

بروز سلولهای نکروزه در برابر ریسه قارچ در بافت برگ رقم Predane توانست به نحو موثری از رشد قارچ جلوگیری کند.
71 out of 100 based on 46 user ratings 571 reviews

@