بررسی شاخصهای آلودگی شیمیایی و میکروبی در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان و تاثیر کاربرد زئولیت


بررسی شاخصهای آلودگی شیمیایی و میکروبی در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان و تاثیر کاربرد زئولیت
بدلیل بالا بودن % رطوبت زباله‌های شهری، مقدار زیادی شیرابه در فرآیند تبدیل زباله به کمپوست تولید می‌شود که اگر به شیوه‌ای مناسب و صحیح جمع‌آوری نشود می‌تواند مشکلات زیست محیطی ایجاد نماید.


ارزیابی میزان خسارت زنگ قهوه ای در مراحل مختلف رشدی سه رقم گندم نان
روزانه 500 تن زباله در محل کارخانه کمپوست اصفهان به کود تبدیل می‌شود که حدود چهل هزار لیتر شیرابه تولید می‌کند.


بررسی الگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورترNa/+H+ غشای واکوئلی (NHX) گیاه کالارگراس (Leptocloa fusca) درپاسخ به تنش شوری وتنش کلرید کادمیوم
روش تصفیه زمینی برای کشور ایران که دارای منابع محدود آب و البته زمین‌های بدون کاربری زیاد هست در صورتی که مدیریت مناسبی اعمال شود می‌تواند روشی کار آمد برای تصفیه شیرابه زباله قبل از رهاسازی در محیط‌زیست و یا هستفاده به عنوان آب آبیاری به حساب آید.


بررسی خصوصیات شیمیایی‌، تجزیه‌پذیری و کینتیک تخمیری در شرایط آزمایشگاهی برخی از گیاهان شورزیست در سه مرحله رشد
هدف این تحقیق بررسی شاخص‌های آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان و تاثیر کاربرد زئولیت می‌باشد.


شناسایی راهبردهای جلب مشارکت بهره برداران در طرح شبکه آبیاری دشت سطر، شهرستان سنقر
تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 6 تیمار (تیمار اول: خاک کارخانه (خاک شنی‌لومی)، تیمار دوم: خاک کارخانه بعلاوه پنج % وزنی زئولیت، تیمار سوم: خاک کارخانه بعلاوه ده % وزنی زئولیت، تیمار چهارم: 50 % خاک کارخانه بعلاوه 50 % خاک مزرعه خاتون‌آباد (خاک لوم‌رسی)، تیمار پنجم: 50 % خاک کارخانه بعلاوه 50 % خاک مزرعه خاتون‌آباد بعلاوه پنج % وزنی زئولیت، تیمار ششم: 50 % خاک کارخانه بعلاوه 50 % خاک مزرعه خاتون‌آباد بعلاوه ده % وزنی زئولیت) صورت گرفت.


بررسی اثر نوع سطح ضربه گیر و ضضامت سطح ضربه گیر و زمان برداشت بر حجم کوفتگی سیب ناشی از ضربه
آزمایشات در 18 لایسیمتر از جنس پلاستیک و با سطح مقطع دایره‌ای شکل به قطر 60 سانتیمتر و ارتفاع 100 سانتیمتر که توسط تیمارهای تحقیق پر شدند، انجام گرفت.


بررسی امکان استفاده از تکنیک پردازش تصویر برای تشخیص گوجه‌فرنگی بر اساس برخی ویژگی‌های کیفی
برای آبیاری لایسیمترها از شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان هستفاده گردید.


اثر بهبود جیره بر تغییرات فصلی خصوصیات تولیدمثلی در گوسفندان نر و ماده سنجابی
ستون‌ها به ارتفاع 5 سانتیمتر شیرابه به صورت غرقابی (سطحی) و با دور 7 روز، برای 12 مرتبه آبیاری شدند.


بررسی امکان القای پلی‌پلوئیدی در گیاه سیاه‌دانه
نتایج این تحقیق نشان داد که اضافه کردن ده % وزنی زئولیت به خاک راندمان حذف کل مواد محلول، کلسیم بعلاوه منیزیم و کل کلیفرم را افزایش می‌دهد و همچنین این میزان زئولیت پ‌هاش را بیشتر قلیایی می‌نماید.

میزان پنج % وزنی زئولیت نیز راندمان حذف کل مواد معلق، هدایت الکتریکی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی را افزایش می‌دهد.

همچنین راندمان حذف و تغییر تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده (کل مواد محلول و معلق، هدایت الکتریکی، پ‌هاش، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و کل کلیفرم) نیز برای خاک‌های لوم‌رسی بیشتر از خاک‌های شنی‌لومی می‌باشد.

راندمان حذف و تغییر بیشتر پارامترهای اندازه‌گیری شده در خاک شنی‌لومی در طی دوره آزمایشی از نوسانات بیشتری در مقایسه با خاک لوم‌رسی برخودار بود.
72 out of 100 based on 27 user ratings 1052 reviews

مطالعه ساختار ژنتیکی برخی از ژن های مرتبط با صفات تولیدی در لاین طیور گوشتی تجاری
بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی اندام های مختلف گیاه دارویی انجدان رومی رقم بوداکالازی (Levisticum officinale Koch.Cv.Budakalaszi)
نقش باکتری های حل کننده فسفات و قارچ های میکوریزی آربوسکولار در تامین فسفر مورد نیاز ذرت
بررسی اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنزیم بر عملکرد بلدرچین های گوشتی تغذیه شده با جیره پایه ذرت و سویا
بررسی تاثیر اسانس‌های گیاهی در افزایش عمر پس از برداشت میوه هلو
پیش بینی و پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI در استان کرمان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل نرو-فازی
How to launch short codes on mobile device?
Which of these statements about objects is true?
How does C++ builder stack up against other RAD IDEs?
reference to the pointed object
Should I use “int” or “bool” as a return value in C++?
My version of C++ non-member getline(), that takes a FILE* (created by _wfopen()) instead of a stream, is too slow
Segmentation fault when different input is given
Why doesn't C++ implement construction + calling functions in same line?
How to show Iplmage format on the GUI of C++ instead of showing it in another windows?
Easy way find uninitialized member variables
*
@