مقایسه روغن های معدنی با سموم رایج برای کنترل مینوز مرکبات Phyllocnistis citrella و مقایسه اثر دو نوع مدیریت آفات مرکبات بر فعالیت این آفت


مقایسه روغن های معدنی با سموم رایج برای کنترل مینوز مرکبات Phyllocnistis citrella و مقایسه اثر دو نوع مدیریت آفات مرکبات بر فعالیت این آفت
مینوز مرکبات Phyllocnistis citrella Stianton بومی شرق آسیا بوده و در حال حاضر یکی از مهمترین آفات در خزانه ها و باغ های تازه احداث شده مرکبات شمال کشور می باشد.


ارزیابی تنوع ژنتیکی دو جمعیت بلدرچین ژاپنی و سفید انگلیسی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای (SSR) و تکثیر تصادفی قطعات DNA چندشکل (RAPD)
در این پژوهش اثر 3 نوع روغن معدنی و ترکیب آبامکتین با روغن معدنی برای کنترل P.citrella با حشره کش های وسیع الطیف دورسبان و کنفیدر در 2 باغ مرکبات واقع در هستان مازندران با یکدیگر مقایسه شدند.


اولویت بندی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شهرستان اهر
بین غلظت های متفاوت روغن های معدنی، اختلاف در تعداد تونل های بوجود آمده و تعداد لاروهای زنده به ازای هر برگ نمونه برداری شده 5 روز سپس 3 مرحله روغن پاشی به فاصله 5 روز از یکدیگر مشاهده شد.


بررسی وضعیت رویشی دو گونه توسکای ییلاقی و قشلاقی و تأثیر آب و هوا بر روی رویش سالیانه آنها در منطقه اسالم
تعداد لاروهای زنده در برگ های درختانی که با روغن معدنی EC با غلظت بیش از %65/0 تیمار شده بودند تقریباً معادل حشره کش های کنفیدر و دورسبان بوده و اختلاف معنی داری نداشتند.


ردیابی ژن های مرتبط با آلکالوئیدهای حشره کش در قارچ های اندوفایت همزیست با پنج گونه علفی
ترکیب آبامکتین بعلاوه روغن معدنی EC با غلظت 500 میلی لیتر در یکصد لیتر آب سبب بیشترین میزان کنترل و کاهش جمعیت لارو مینوز مرکبات به نسبت 85 % شد.


بررسی علل متابولیکی و پاتوفیزیولوژیکی سقط جنین و مرده‌زایی در گاوهای شیری هلشتاین
سایر روغن های معدنی و روغن معدنی EC با غلظت های ? %65/0 سبب کاهش جمعیت و خسارت آفت شدند، اما میزان کنترل با کاهش غلظت کمتر می شد.


مقایسه‌ی اثرات کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی اوره بر رشد و عملکرد ذرت
هیچگونه علائم گیاهسوزی در تیمارهای روغن معدنی در طی این پژوهش مشاهده نشد.


بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین و درون گونه ای در جنس براسیکا با استفاده از نشانگر SSR
در ادامه به منظور ارزیابی اثر آفت کش های سنتتیک بر فعالیت Phyllocnistis citrella در باغ های مرکبات هستان مازندران، دو منطقه کله بست و مقری کلا در نظر گرفته شد، که در هر منطقه دو باغ مرکبات هرکدام به مساحت بیش از یک هکتار انتخاب شد.


بررسی چند شکلی ژن فاکتور رشد شبه انسولین1(IGF-I) در گوسفند مغانی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP
کنترل آفات یک باغ در هر منطقه طبق روش رایج، از آفت کش های سنتتیک و در دو باغ دیگر به مدت سه سال متوالی فقط از روغن های معدنی هستفاده شد.

پانزده درخت در هر باغ علامتگذاری و به مدت دو سال هنگام طغیان آفت به فاصله 15 روز از برگ های جوان نمونه برداری و تعداد لاروهای زنده و شفیره شمارش شد.

با مقایسه میانگین داده های بدست آمده مشاهده شد که تعداد لاروهای زنده به ازای هر برگ در تمام تاریخ های نمونه برداری در باغ سمپاشی بطور معنی داری بیشتر از باغ روغن پاشی در هر دو منطقه بود (05/0>P)، به هستثنای یک تاریخ نمونه برداری (522/0 = P).

تعداد شفیره های شمارش شده به ازای هر برگ در منطقه کله بست در تمام تاریخ های نمونه برداری در باغ سمپاشی بطور معنی داری بیشتر از باغ روغن پاشی بود به هستثنای دو مرحله نمونه برداری که اختلاف معنی دار نبود (17/0 = P).

تعداد شفیره ها به ازای هر برگ در منطقه مقری کلا در باغ های روغن پاشی نسبت به باغ های سمپاشی شده بطور معنی داری بیشتر بود(05/0 > P).
58 out of 100 based on 63 user ratings 438 reviews

اثر پوشش خوراکی و اسانس میخک هندی (Pittosporum undutatum) بر خواص کیفی پرتقال والنسیا(Citrus Sinensis) در طی دوره انبارداری
تنوع آللی ژن فاکتور نکروز تومور آلفا(TNF?) در گوسفند نژاد ماکویی با استفاده از روش PCR-SSCP
تأثیر سایه، مواد آلی و زمان کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum) (Raf.) Shinn.)
ارزیابی تراکم ذرت و سطوح کنترل علف های هرز بر رقابت چند گونه ای علف های هرز و اثرات آن بر روی عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای
تعیین ارتباط عوامل موثر بر بروز سندرم گوساله ضعیف با بقا، سلامتی و کفایت تولید مثلی دام
استفاده از رویکرد دینامیک سیستم‌ها در نوسازی شبکه‌های آبیاری با کمی کردن توابع آن از دیدگاه راندمان (مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین)
Powerscript manipulating IE on Windows Server 2008
“Out of browser” web application running at Start-Up?
MVVM (ICommand) in Silverlight
How to force ActualWidth and ActualHeight to update (silverlight)
Silverlight 3 RIA services and properties being “flattened”?
I set UserName and Password in ClientCredentials, but the login window still pops up. Why?
Silverlight 3 Out of the Browser Updates
Why don't my scrollbars work properly when programmatically hiding rows in silverlight Datagrid?
How can i pass an authentication cookie to an ADO.NET dataservice in Silverlight
Showing Silverlight App in Browser From batch file on Win2008
*
@