بررسی شیوع احتباس ادراری با خروج سوند 12 ساعت پس از عمل ترمیم سیستوسل-رکتوسل در مقایسه با خروج سوند 72 ساعت بعد

بررسی تاثیر فاکتورهای بهداشتی و مخازن حیوانی در الگوی انتقال کریپتوسپوریدیوم
بررسی آنتی‌ژن‌های مسئول پاسخ ایمنی سلولی (CMI) در مایکوباکتریوم توبرکولوزیس عامل بیماری سل
بررسی عوامل باکتریال هوازی عفونت‌های مزمن گوش میانی در مراجعین به بیمارستان رسول اکرم (ص)
مطالعه و ارزیابی سیستم لجن فعال (Anoxic-Oxic) در تصفیه فاضلاب
طراحی سنجش سالو و حساس ایمنی برای اندازه‌گیری هورمون کورتیزول در کلینک
بررسی رابطه نگرشهای فرزندپروری، الگوی شخصیتی A، کمال‌گرایی و جرم‌گرایی والدین با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سوم راهنم
XML Traversing, Copy Elements and Nodes using LINQ to XML
Using LINQ to XML to build a collection - only getting the top item for some reason
How to implement IComparable to sort numerical and non-numerical string
LINQ to XML query (basic)
Is there an advantage of Linq to XML over serializing and deserializing classes to XML?
get attributes from xml tree using linq
how to load string with special characters in to XElement?
how to get the inner most childs using XLINQ
Get the first part of the innertext
Unable to perfom LINQ on this XML

بررسی شیوع احتباس ادراری با خروج سوند 12 ساعت پس از عمل ترمیم سیستوسل-رکتوسل در مقایسه با خروج سوند 72 ساعت بعد
هدف از این بررسی تعیین شیوع احتباس ادراری با خروج کاتتر فولی 12 ساعت پس از عمل ترمیم و مقایسه اون با احتباس ادراری بدنبال خروج 72 ساعته کاتتر فولی، پس از عمل بود.


مدل‌بندی چندسطحی ریسک فاکتورهای فاصله زمانی بین حاملگی تا مراجعه زنان باردار با مراکز بهداشتی
این مطالب بصورت تحلیل آینده‌نگر در 200 بیمار مراجعه‌نماينده به درماگاه زنان زایشگاه قدس زاهدان انجام گرفت .


ارزیابی کیفیت مدارک پزشکی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و ارائه الگوی مناسب : سال 1377
مطالعه بمدت 2/5 سال از مهر 76 تا نیمه اسفند 78 ادامه داشت .


بررسی ضایعات ولو در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان معتضدی سال 1374-1375
از کلیه بیماران سپس گرفتن شرح حال کامل و معاینه فیزیکی کلی، معاینه واژینال بعمل می‌آمد.


بررسی پرونده‌های بیماران مبتلا به هپاتیت B بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه طی سالهای 1376-74 و اقدامات اپیدمیولوژیک بعدی برای بیماران و خانو
بیماران بر پايه معیارهای زیر جهت عمل انتخاب می‌شدند.


تعیین منحنی مقادیر طبیعی قد در دانش‌آموزان 6-14 ساله دختر و پسر در مدارس شهر کرمانشاه در سال 1377
-1 سیستوسل علامت دارد -2 سیستوسل بدون علامت به همراه SI -3 پرولاپس رحم اگر شکایت بیمار بی‌اختیاری هسترسی بود برای تایید اون از آزمایش پر شدن مثانه و سپس برای اطمینان بیشتر از آزمایش حمایت کردن مثانه با رینگ فور سپس و ای از Q.Tip test هستفاده می‌شد.


بررسی عوامل مساعدکنندهء عفونتهای تکرارشوندهء ادراری در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی و کلینیک ویژه در تاریخ 1374/7/1 لغایت 1375/7/1
بیماران بطور یک در میان بترتیب مراجعه به درمانگاه به دو گروه 100 نفره، شامل گروه 72 ساعته (خروج کاتتر 72 ساعت پس از عمل) و گروه 12 ساعته (خروج کاتتر 12 ساعت پس از عمل) تقسیم شدند.


بررسی ریسک فاکتورهای بیماری فلج بل در مراجعین به بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
تکنیک عمل جراحی برای تمام بیماران یکسان توسط دستیاران سال 3 و4 انجام گرفت .


بررسی عوارض تنفس مکانیکال بعد از جراحی قلب باز در ICU بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه (سال 76-77)
تعداد افرادی که سپس خروج کاتتر فولی دچار احتباس ادراری شدند در هر گروه مساوی و 6 نفره بود.

6 بیمار دچار احتباس ادراری گروه 72 ساعته، روز بیشتر از 6 بیمار گروه 12 ساعته بستری شدند و 147/690 تومان بیشتر از عنوان هزینه بیمارستان پرداخت کردند.

با توجه به اینکه ترمیم از عمل‌های شایع بخش زنان و زایمان کل کشور می‌باشد و با توجه به یکسان بودن تعداد افرادی که در هر گروه دچار احتباس ادراری شدند و هزینه بیمارستانی کمتر، توصیه می‌شود که سپس عمل ترمیم سیستوسل-رکتوسل کاتتر فولی زودتر (12 ساعت سپس عمل) خارج شود.
73 out of 100 based on 28 user ratings 903 reviews

تعیین میزان طول اثر بی‌دردی بعد از عمل در تزریق اینتراتکال سوفنتانیل و فنتانیل در 50 مورد اسپینال آنستزی (spinal anesthesia) و مقایسه با گروه شاهد
مقایسه میزان موفقیت تقسیم سلول تخم در حضور سه مخدر کوتاه اثر در خانمهایی که تحت درمان به روش IVF قرار گرفته‌اند
بررسی 50 مورد فیستول شریانی-وریدی جهت همودیالیز در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و طالقانی کرمانشاه (نحوه عمل، کارآئی فیستول و عوارض طی یکسال ا
ارزیابی آزمون FNA در بررسی توده‌های پستان و مقایسه آن با پاتولوژی GROSS
غربالگری ناقلین سیکل‌سل در ناحیه "جار" اصفهان و مطالعه آبشاری ناقلین به منظور پیشگیری از سندرمهای سیکل‌سل
مطالعه تعدادی کروموزوم (پلوئیدی) در بیماران مبتلا به لنفوم (غیرهوچکین و هوچکین) به روش فلوسیتومتری با استفاده از بلوکهای پارافینه
exclude xml declaration while saving
linq to xml how to move one element from one xml to another
XDocument parses but isnt searchable from string
How to search XML using LINQ-to_XML Query
XLINQ : Missing element in xml
XLINQ : how to exclude node in XML using XLINQ
Is this valid xml for reading using linq to xml
Getting percentages
XmlDocument from LINQ to XML query
LINQ 4 XML - What is the proper way to query deep in the tree structure?
*
@