موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران


موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می‌شود، وجوه افتراق اون با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می‌شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود.


انجمنهای حرفه‌ای
انواع داوری، به حسب ساوقتی که حل پاره‌ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده اون هست و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین‌المللی و قوانین حاکم بر اونها قلمرو اجرائی این قوانین جز موضوعات همین بخش هست .


سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تا حال
سخن از رای داوری و تعریف اون، انواع رای داوری به حسب ارتباط با داوری محی یا داوری تجاری بین‌المللی، داخلی یا خارجی بودن رای داوری، و رای تحت شمول هر یک از قوانین داوری ایران، در قسمت دیگر بخش اول می‌آید.


مختصری از اصول علمی و علمی تجارت خارجی ایران
کلیات مربوط به ابطال رای داوری، لزوم شناسائی حق اعتراض به رای داوری، مرجع رسیدگی به این اعتراض ، لزوم محدود شدن موارد اعتراض ، عدم پذیرش اعتراض در مورد اشتباه موضوعی، موارد هستثنائی قبول اعتراض به رای داوری به جهت اشتباه موضوعی، عدم پذیرش اعتراض به جهت اشتباه قانونی در داوری تجاری بین‌المللی، نظام تعیین موارد ابطال رای داوری و جهات سقوط حق اعتراض به رای داوری در حقوق کشورهای دیگر و در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، در فصول بخش دوم بررسی می‌شود.


مسائل رفاه اجتماعی ایران
موارد ابطال رای داوری در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، به تفضیل در بخش سوم بررسی می‌شود.


دفاع مشروع
در مبحث اول این بخش ، موارد ابطال رای داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین، و به جهت عدم اعتبار موافقتنامه داوری مطالعه می‌شود.


نظری بر عنصر معنوی جرم در حقوق جزای ایران
ابطال رای داوری به جهات مرتبط با شروع داوری، تاسیس مرجع داوری و آئین دادرسی داوری موضوع مبحث دوم این بخش هست .


بودجه‌بندی دولتی و مراحل مختلف آن
عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ درخواست داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقتنامه داوری، و قانون، پذیرش جرح داوری که رای موافق موثر در رای، داده هست ، مخالفت آئین دادرسی با موافقتنامه داوری یا قانون و تاثیر این امور در ابطال رای داوری، در این مبحث به تفضیل بررسی می‌شود.


سیر تکامل و تحول قوانین استخدامی ایران
ابطال رای داوری به جهات مرتبط با مفاد رای با مستندات اون، موضوع مبحث سوم بخش سوم هست که در اون به ابطال رای داوری به جهت خارج بودن رای داوری از حدود اختیار مرجع داوری، و به ابطال رای داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رای یا کشف مدرک مستند رای که طرف موجب کتمان اون شده هست پرداخته می‌شود.

با اینکه در هر فصل، جهات ابطال رای داوری، به طور موازی، در هر دو نظام حقوق داوری ایران بررسی می‌شود و موارد ابطال رای داوری در هر یک از دو نظام، با هم تطبیق داده می‌شود معهذا لازم دانسته شد موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی طی مبحث چهارم، اختصارا به طور جداگانه نیز بررسی شود زیرا 5 مورد اول مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی به وضوح در قانون آئین دادرسی مدنی مطرح نشده‌اند و در این قانون همه اونها، تحت عنوان مخالفت رای با قوانین موجد حق، قابل طرح هستند.

موارد بطلان رای داوری از شمول عنوان این دفتر خارج هست با اینهمه طی مبحث پنجم بخش سوم، به توضیح مختصر در این باره می‌پردازد.

هر بخش به چند مبحث ، هر مبحث به چند فصل، و هر فصل به چند فرمودار تقسیم شده هست .

در هر فصل، پس از طرح کلیات و اشاره به متون بین‌المللی و حقوق کشورهای دیگر، به شرح موضوع در نظام دوگانه حقوق داوری ایران پرداخته می‌شود.
64 out of 100 based on 59 user ratings 684 reviews

@