بررسی نقش نسبت قیمت بازار بر درآمد هر سهم(P/E) در ارتباط با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی نقش نسبت قیمت بازار بر درآمد هر سهم(P/E) در ارتباط با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به اینکه هر سرمایه‌گذار در انتخاب پروژه سرمایه‌گذاری خود به دو عامل بسیار مهم یعنی میزان بازده و ریسک سهام توجه می‌نماید و از طرفی یکی از شاخصهای مقایسه ریسک سهام شرکتهای مختلف عبارتست از نسبت قیمت بر درآمد، لذا موضوع تحقیق روی دو عامل بازده و نسبت قیمت بر درآمد P/E متمرکز بوده و موضوعی تحت عنوان بررسی نقش نسبت قیمت بازار به درآمد هر سهم P/E در ارتباط با بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشهرستان تهران انتخاب گردیده هست .


ترجمه فصول 6-5 از کتاب مالیه برای مدیران
در این تحقیق دو فرضیه مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


حسابداری صنعتی پیشرفته
فرضهای مورد نظر عبارتند از: 1 - نسبت P/E بر پیش‌بینی بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس شهرستان تهران تاثیر دارد.


بودجه - برنامه‌ریزی - درآمدها - هزینه‌ها و فروش
2 - بین نسبت P/E و بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس شهرستان تهران رابطه معنادار وجود دارد.


حسابداری میانه


حسابداری صنعتی - ترجمه فصل اول تا نهم حسابداری صنعتی


73 out of 100 based on 38 user ratings 663 reviews

@