تاثیر مولیبدن بر سینتتیک ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپرشده


تاثیر مولیبدن بر سینتتیک ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپرشده
در این پژوهش تاثیرات تغییر % مولیبدن، وقت آستمپرینگ و دمای آستمپرینگ بر سینتتیک ، ریزساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپرشده با کربن معادل 4/3 مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تحلیل سیلان مواد در فرایند اکستروژن مقاطع متقارن به روش المان محدود
آلیاژهای مورد مطالعه به 5 گروه تقسیم می‌گردند: در گروه اول، آلیاژ حاوی صفر % مولیبدن می‌باشد که به عنوان آلیاژ مبنا در نظر گرفته شده هست .


نیتروژن دهی پلاسمایی فولاد 6959/1
در گروه دوم 0/2 % مولیبدن به آلیاژ اضافه گردیده و در گروه سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 0/4 %، 0/6 % و 0/8 % مولیبدن به آلیاژ مبنا اضافه کرده شدند.


بررسی عناصرتنگستن،مولیبدن وتانتالیوم بر روی عمق نفوذ آستریهای پودری پایه مس بدون اسلاگ
برای بررسی پارامترهای موثر بر روی عملیات حرارتی آستمپرینگ و با توجه به مطالعات انجام شده و ترکیبات آلیاژی مورد تحقیق دما و وقت آستنیته کردن ثابت نگه داشته شد (900 درجه سانتیگراد و بمدت 2 ساعت ) و آستمپرینگ در دماهای 250، 300، 350 و 400 درجه سانتیگراد و در وقتهای 1، 30، 60، 120 و 180 دقیقه بر روی نمونه‌ها صورت گرفته و سپس در هوای اتاق سرد شدند.


بررسی رفتار خوردگی و سایشی پوشش‌های الکترولس نیکل - فسفر
پس از انجام عملیات مذکور آزمایشات سختی‌سنجی، متالوگرافی و کشش بر روی نمونه‌هایی که در حالت ریختگی بودند و نمونه‌هایی که عملیات حرارتی آستمپرینگ بر اونها اعمال شده بودند صورت گرفت .


بررسی پوشش کربونیترید کروم به روش غوطه وری در حمام نمک دمای پایین
از طرفی عملیات حرارتی رنگی‌شدن (Heat Tinting) برای بررسی دقیق‌تر ساختار حاصل از عملیات حرارتی آستمپرینگ ، بر روی نمونه‌ها صورت گرفت و همچنین برای بررسی سینتیک هستحاله، نمونه‌ها توسط دستگاه تفرق اشعه x و اونالیز تصویری مورد مطالعه برنامه گرفتند.


بررسی لوله‌های گاز مدفون شده تحت حفاظت کاتدی
نتایج نشان می‌دهند که دمای آستمپرینگ میزان آستنیت باقیمانده را افزایش داده و همچنین با زیاد شدن وقت آستمپرینگ تا 120 دقیقه این میزان افزایش یافته و سپس تا 180 دقیقه این میزان کاهش می‌یابد.


سایش مواد: اصول و اندازه‌گیری
سختی نیز با افزایش وقت و دمای آستمپرینگ افت کرده و بیشترین میزان سختی در محدوده 0/2-0/4 % مولیبدن دیده می‌شود.


بازیابی رنیم از کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه
در واقع بیشترین سختی در زمینه‌ای که مارتنزیت به میزان حداکثر در زمینه توزیع شده باشد ایجاد می‌گردد و کمترین سختی در زمینه بینایت بالایی دیده می‌شود.

از طرفی افزایش درجه حرارت آستمپرینگ باعث کاهش هستحکام نهایی، هستحکام تسلیم و افزایش تغییر طول نسبی می‌گردد.

افزایش وقت آستمپر کردن نیز تا 120 دقیقه هستحکام کششی نهایی، هستحکام تسلیم و % تغییر طول نسبی را افزایش می‌دهد.

بیشترین میزان هستحکام کششی و تسلیم و نیز کمترین میزان % تغییر طول نسبی در 0/2 % مولیبدن دیده می‌شود و از 0/2 تا 0/8 % مولیبدن تغییر چشمگیری دیده نمی‌شود.

با بالا رفتن وقت آستمپر کردن از 1 به 30 دقیقه میزان آستنیت تحول نیافته (UAV) نیز به شدت افت کرده و سپس تا 180 دقیقه به کندی کاهش می‌یابد.

همچنین افزایش مولیبدن تا 0/8 % میزان (UAV) را افزایش می‌دهد.
51 out of 100 based on 16 user ratings 41 reviews

@