بررسی ریخت‌شناسی و مولکولی برخی از گونه های جنس Colutea L (تیره باقالاییان Fabaceae) در ایران


بررسی ریخت‌شناسی و مولکولی برخی از گونه های جنس Colutea L (تیره باقالاییان Fabaceae) در ایران
جنس Colutea L.


رسانندگی و مغناطومقاومت در پیوندابررسانای فرومغناطیس / عایق / فرومغناطیس بر پایه گرافن
(Fabaceae) نُه گونه در ایران دارد: C.


حل معادلات تفاضلی با استفاده از روش آشفتگی Multiple scales و نرم افزار Mathematica
cilicica (sect.


نتایجی در MV-مدولها
Colutea subsect.


احاطه سازی رویl^? ونگهدارنده های خطی آن
Arborescentes)، C.


پترولوژی و ریزتکتونیک مجموعه های دگرگونی شمال و شرق بلورد، منطقه سیرجان
persica و C.


نقاط گویای خم‌های بیضوی و کاربردهای آن در رمزنگاری
gracilis (sect.


بررسی جهت عمومی جریان آب جریان زیرزمینی در حوضه آبگیر چشمه های کارستی کوه زرآب-سالدوران (استان چهارمحال و بختیاری)
Colutea subsect.


جبر محتوایی روی حلقه های جابجایی
Graciles)، C.

x variabilis (sect.

Rostrata subsect.

Orientales)، C.

buhsei (sect.

Rostrata subsect.

Centralasiaticae)، C.

gifana (sect.

Rostrata subsect.

Gifana)، C.

uniflora (sect.

Rostrata subsect.

Uniflora)، C.

komarovii و C.

porphyrogramma (sect.

Armata).

در این میان چهار گونه انحصاری ایران هستند (C.

persica، C.

gifana، C.

uniflora و C.

porphyrogramma).

این گونه‌ها در نیمه شمالی (از سواحل رودخانه ارس در غرب تا مرز ترکمنستان در شرق) و مرکز و جنوب کشور پراکنده‌اند.

آخرین کار جامع انجام شده در راستای نوشتن شرح گونه‌ها و بخشه‌های این جنس، در فلورا ایرانیکا در سال 1984 منتشر شد.

از این‌رو و از اونجایی که اصولاً تشخیص گونه‌های این جنس کاری هست دشوار، در این پژوهش ضمن مطالعه نمونه‌های هرباریومی، نمونه‌های تازه از زیستگا‌ه‌های این گونه در سرتاسر کشور جمع‌آوری‌شده و مورد بررسی ریختی و مولکولی (RAPD-PCR) برنامه گرفتند و به این ترتیب شرح به‌روز بخشه‌ها، زیربخشه‌ها و گونه‌های این جنس نگاشته شد.

C.

gifana از زیربخشه Centralasiaticae به زیر بخشه جدید Gifana انتقال یافت.

C.

uniflora از بخشه Armata خارج شد و در بخشه Rostrata در زیربخشه جدید Uniflora برنامه گرفت.

برای رفع ابهامات موجود در مورد Oreopyhsa microphylla که بر پايه مطالعات مولکولی اخیر در جنس Colutea (Kazempour et al.

2006) برنامه داده شده بود، شرح این گونه نیز نگاشته شد.

بررسی‌های مولکولی انجام شده بوسیله RAPD-PCR از یافته‌های مورفولوژیک حمایت نکرد،و این می‌تواند حاکی از اون باشد که برای رسیدن به نتایج قابل قبول و دقیق حاصل از مطالعات مولکولی باید از آغازگر‌های متنوع‌تری هستفاده شود.

چنین آزمایشاتی به تنهایی و بدون توجه به ریخت-شناسی گیاهان نمی‌توانند جواب دقیقی‌ بدهند.

با توجه به آغازگرهای هستفاده‌شده، احتمالاً انجام ISSR-PCR، SPAR-PCR و LTR-PCR نتایج کارآتری بدست‌می‌دهد.
73 out of 100 based on 58 user ratings 633 reviews

متریک‌های اینشتین روی گروه‌های لی حل پذیر از نوع بوگینو-دامک-ریچی
تولید و بررسی مشخصه‌های پلاسمای سرد اتمسفری به روش تخلیه سد دی‌الکتریک و تاثیر آن بر خواص شیمیایی و فیزیکی مواد
بررسی اثرات ملاتونین بر حافظه ترس شرطی و اضطراب ناشی از القاء فشار روانی پس از سانحه (PTSD) در موش صحرایی نر
بررسی اولیه آکواپورین‌ها در جلبک Dunaliella با استفاده از کلرورجیوه و نیترات نقره تحت شوک اسمزی
تعیین سطح بیان و توزیع بافتی miR-21 در نمونه های پارافینه ی سرطان مری و بررسی تاثیر سرکوب بیان این miRNA در لاین توموری KYSE-30 مری
روش های عددی کار آمد در تئوری نمونه برداری غیر یکنواخت
Two Visual Studio Post-build Event questions and MSBuild
How to stop Visual Studio from “always” checking out solution files?
dataset visualizer
How do I restrict permissions appropriately for Team System Web Access?
how do I make Intellisense work for F# in VS2008?
Can Visual Studio warn me when I forget to dispose an IDisposable object?
Installer only installs to root on x64 systems
How to reference System.Xml.Linq in SQL Server 2008 CLR Object?
“LNK2022: metadata operation failed” driving me insane
MSBuild inconsistent compiler flags
*
@