بررسی و شناسائی مشکلات ازدواج جوانان از نظر دانشجویان دانشگاه تبریز

بررسی ارتباط بین اجزا سطوح و ابعاد ساختار اعتماد اجتماعی در بین خانوارهای ساکن شهرستان سنندج
مقایسه ساختار و عملکرد تعاونیهای خدمات بهداشتی و درمانی با درمانگاههای خصوصی شهر تبریز
بررسی برخی موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه در استان آذربایجان شرقی براساس نتایج سرشماری سال 1375 کشور
بررسی و تحلیل انحراف اجتماعی بین زنان و دختران در جامعه حاشیه نشین شهرک شهید بهشتی مشهد
تجزیه و تحلیل تعیین کننده های (اساسی) بینابینی باروری در ایران
بررسی مشکلات اجتماعی خانوادگی و روانی مادران همراه کودکان مبتلا به بیماری قلبی بستری شده در بیمارستان و عوامل موثر بر آن
بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم، مطالعه موردی (زندانیان زندان ساری)
مطالعه آموزه های سیاسی در کتابهای درسی دوره ابتدایی
بررسی چالشهای بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و با قدرت دولتی در مقطع 78-74
بررسی تعارض بین ارزشهای اخلاقی مذهبی و کنش های اجتماعی(دانش آموزان دبیرستانهای منطقه 15 و 3 شهر تهران)
روابط درون خانواده و تاثیر آن بر رفتار نابهنجار نوجوانان 14 -18 سال
گونه شناسی گفتمان های اسلامی و نقش آنها در فرآیند انقلاب اسلامی(1342-1368)
بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی‏‎‎‏، خاص نوجوانان؛ بر روی ارزشهای دینی آنان
 *
@