بررسی اثرات تراکم کاشت ، فواصل بوته در بین و روی صفات کمی و کیفی سه رقم هیبرید سینگل کراس ذرت دانه‌ای در شرایط آب و هوایی ارومیه


بررسی اثرات تراکم کاشت ، فواصل بوته در بین و روی صفات کمی و کیفی سه رقم هیبرید سینگل کراس ذرت دانه‌ای در شرایط آب و هوایی ارومیه
نتایج حاصل نشان می‌دهد که در هر سه رقم با افزایش فاصله بین و درون ردیف (کاهش تراکم بوته در واحد سطح) ارتفاع بوته، و ماده خشک کل در هکتار کاهش پیدا کرده ولی قطر ساقه، تعداد دانه بلال، تعداد دانه در ردیف ، تعداد ردیف دانه، وزن هزار دانه و وزن خشک گیاه افزایش یافته هست .


بررسی کشت مختلط یونجه - بروم‌گراس
صفات % چوب بلال، شاخص برداشت و میزان پروتئین دانه تحت تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته برنامه نگرفتند.


مطالعه همبستگی بین عملکرد و اجزای آن و برخی صفات مورفولوژیکی جو از طریق تجزیه علیت
در بین ارقام، رقم KSC 647 با عملکرد دانه 8933 کیلوگرم در هکتار نسبت به دو رقم دیگر برتری داشت .


بررسی اثر تراکم بوته و سطوح کود ازته روی عملکرد و روند رشد دو رقم ذرت سیلوئی در منطقه شهرکرد


بررسی الکتروفورتیکی گندم‌های نان ایرانی


76 out of 100 based on 61 user ratings 936 reviews

مقایسه شبدر برسیم و کود ازت در عملکرد برنج
بررسی قدرت بذر گندم در مراحل مختلف رسیدگی تحت شرایط آبی و دیم
تأثیر روش و تراکم کشت بر بازدهی گندم
تأثیر تغذیه برگی در مرحله دانه‌بندی سویا بر کمیت و کیفیت محصول و قدرت جوانه‌زنی بذر در محیط شور
بررسی اثر ردیف و فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید رقم دانشکده
بررسی روش‌های مختلف مبارزه با علف‏‎‎‏‏‎‎‏‌های هرز در مزرعه راتون برنج
مدل شبیه سازی به منظور پیش بینی مراحل فنولوژیکی گندم بهاره در دو شهرستان بیرجند و زابل
تأثیر زمان و مقدار محلولپاشی کود نیتروژن بر تجمع نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد سویا
تاثیر تداخل جمعیت طبیعی علفهای هرز بر عملکرد و رشد و نمو سویا
بررسی سیتوژنتیکی برخی از ارقام موتانت پنبه و هیبریدهای آنها
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
Strange behavior: Hash's keys cancel dynamic method definition
Equivalent to exclamation mark for method names from ruby in other languages
Can a variable be changed within a block?
*
@